Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

O

Prawnik dla firm – Warszawa Bielany

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. Rozumiemy biznes, gdyż sami jesteśmy przedsiębiorcami i posiadamy różne aktywności biznesowe. Połączenie wiedzy procesowej z wiedzą z zakresu obsługi prawnej firm pozwala nam na bycie zawsze krok do przodu. Potrafimy wykorzystać prawo w „grze rynkowej” i pokazujemy Klientom, jak ryzyka prawne nakładają się na ryzyka ekonomiczne.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim. Wykonujemy czynności z wielu dziedzin prawa. Zatrudniamy wyspecjalizowane w danym zagadnieniu zespoły prawników.

Naszym priorytetem jest długoletnia współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu oraz dobrej znajomości potrzeb Klientów. Klient jest dla nas partnerem, któremu staramy się zapewnić wsparcie prawne.

Jako prawnik dla firm prowadzimy kompleksową, bieżącą obsługę prawniczą

w szczególności w następujących obszarach prawa:


 • Asysta w procesach uzyskiwania koncesji, zezwoleń, decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonywania działalności energetycznej: elektroenergetyki, gazownictwa (LPG,LNG).
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących sprzedaży energii oraz paliw (w tym gazu), dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
 • Monitorowanie zmian prawa, korespondencja z ARM.
 • Ustne i pisemne opiniowanie w zakresie prawa energetycznego, interpretacje dyrektyw oraz rozporządzeń unijnych, które mogą znajdować zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów.
 • Doradztwo na rzecz odbiorców paliw oraz energii elektrycznej.
 • Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w energetyce oraz ochronie środowiska.
 • Ochrona interesów w zakresie nielegalnych działań konkurencji.
 • Negocjacje umów z dostawcami rozwiązań technicznych bądź surowców.
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, postępowaniach sądowych z zakresu regulacji energetyki przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądami Apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym.
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji organów Inspekcji Ochrony Środowiska, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Korespondencja z Klientami.
 • Doradztwo w aspektach prawnych związanych z projektami partnerstwa publiczno–prywatnego.
 • Opracowywanie projektów dokumentacji przetargowych dotyczących zamówień publicznych (zamówienia sektorowe).
 • Bieżąca obsługa spółek Spółki, obsługa organów, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów.
 • Wprowadzanie na rynki, projekty zakupu spółek z branży LPG.
 • Doradztwo prawne przy tworzeniu spółek nie tylko na terytorium RP, ale również poza jej granicami (UE, USA, inne), oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Łączenie, podział oraz przekształcanie spółek.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek.
 • Sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi.
 • Analiza stanu prawnego spółek (due diligence).
 • Propozycje działań restrukturyzacyjnych.
 • Kompleksowa pomoc prawnicza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w pozyskaniu finansowania na inwestycje rzeczowe.
 • Przygotowanie i negocjacja umów zarówno ze strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców.
 • Wsparcie prawne realizacji przedsięwzięć deweloperskich, jednostek niemieszkalnych w szczególności w systemach apart- i condohoteli (negocjacja i przygotowanie umów inwestycyjnych, zakładanie spółek celowych, przygotowanie wszelkiej dokumentacji w toku realizacji inwestycji, wsparcie procesu sprzedaży i najmu).
 • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu.
 • Uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym.
 • Reprezentacja w sporach.
 • Prawo kontraktowe – oferujemy sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, angielskim, niemieckim.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów.
 • Zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Obsługa prawna w zakresie windykacji należności obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyk prawnych z nim związanych i innych dotyczących windykacji.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego ( procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich.
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy.
 • Doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych.
 • Doradztwo w zwolnieniach grupowych.
 • Reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających.
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
 • Sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe.
 • Tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych.
 • Sporządzanie, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacji określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (benchmark).
 • Weryfikację lub aktualizację posiadanej dokumentacji podatkowej.
 • Reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed Ministrem Finansów o uznanie prawidłowości stosowanej przez przedsiębiorcę metodologii cen transakcyjnych (porozumienie APA).
 • Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych.
 • Weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży.
 • Doradztwo podatkowe przy przejmowaniu innych podmiotów gospodarczych.
 • Pomoc dla działu prawnego przedsiębiorcy z zakresu przepisów podatkowych w tym akcyzy.
 • Audyty prawne dotyczące know-how przedsiębiorstwa;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych.
 • Sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • Przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych związanych z prawem własności intelektualnej.
 • Komercjalizacja praw własności intelektualnej.
 • Przygotowanie i negocjowanie umów:

– licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,

– produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,

– agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,

– merchandisingowych oraz sponsorskich,

– marketingowych (reklamowych),

– związanych z rynkiem IT.

 • Radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 • Optymalizacja przy wykorzystaniu dóbr niematerialnych.
 • Audyty z prawa ochrony konkurencji mające na celu ocenę zgodności praktyk rynkowych podejmowanych przez badanego przedsiębiorcę z przepisami art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 101 i 102 TFUE).
 • Ocena zgodności umów dystrybucyjnych z prawem ochrony konkurencji.
 • Konstruowanie systemów dystrybucji zgodnych z prawem ochrony konkurencji.
 • Przygotowanie i wdrażanie programów zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji (programów competition compliance).
 • Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji, prowadzonym przez Prezesa UOKiK.
 • Ocena zgodności praktyk rynkowych dominanta rynkowego z przepisem art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 102 TFUE).
 • Bieżące doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań antymonopolowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję.
 • Prowadzenie spraw administracyjnoprawnych.
 • Korespondencja z organami administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, w szczególności w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji oraz dofinansowaniem projektów. Gwarantujemy zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi w każdej instancji.
 • Przeprowadzanie audytów przedsiębiorców pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 • Rejestracja baz danych osobowych w rejestrze GIODO.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotycząca ochrony danych osobowych.
 • Szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
 • Doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich instancjach w postępowaniach:
a) zabezpieczających,
b) przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
c) przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,
d) egzekucyjnych,
e) przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej.

Prawnicy Kancelarii posiadają ponadto bogate i poparte sukcesami doświadczenie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej. Zadaniem naszym jest wspólne rozważenie z klientem ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sporu, pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego w tym na etapie przedprocesowym, opracowania strategii uwzględniającej wszelkie aspekty sporu.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych Spółki.

Prawnik dla firm w Warszawie Bielanach to specjalista, który dysponuje szeroką wiedzą w zakresie operacji dotyczących przedsiębiorstw. Przepisy te regularnie się zmieniają, dlatego tak ważne jest stałe aktualizowanie informacji. Prawnik wie, jak poprawnie interpretować dokumenty i jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w danym przypadku. Współpraca ze specjalistą może pomóc uniknąć wielu problemów i zwiększyć szansę na uzyskanie pożądanego rozwiązania sporu.

Zajmujemy się nie tylko reprezentacją naszych klientów przed sądem. Udzielamy również porad prawnych i wskazujemy, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w danym przypadku. Weryfikujemy dokumenty przekazane nam przez klienta i redagujemy pisma niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego.

Sprawy dotyczące firm często są bardzo skomplikowane, dlatego wymagają zaangażowania profesjonalistów. Prawnicy specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw i prawie spółek wiedzą, jak działać w sposób korzystny dla klienta. Potrafią odciążyć właściciela firmy z konieczności dopełniania wielu formalności, które dla osób bez wykształcenia prawniczego bywają zawiłe.
Współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych branż. To przede wszystkim klienci z Warszawy i okolicznych miejscowości.