Jednostki naukowe

Obsługa prawna jednostek naukowych – Warszawa

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna świadczy usługi prawne między innymi dla jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i instytutów Polskiej Akademii Nauk, a także jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz innych podmiotów prawnych. Wiemy, z jakimi problemami spotykają się jednostki naukowe oraz naukowcy i możemy pomóc w ich rozwiązaniu. Uczestniczymy też w nowych przedsięwzięciach związanych z komercjalizacją B+R. BSS Kancelaria zapewnia również wsparcie prawne w dziedzinie tak bardzo cechującej się brakiem jednolitej praktyki po stronie instytucji odpowiedzialnych za kontrolę realizacji postępowań i umów objętych dofinansowaniem oraz licznymi rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie podstaw nakładania i wysokości korekt.

Partnerzy Kancelarii i współpracownicy prowadzą szkolenia wewnętrzne dla Klientów z uwzględnieniem specyfiki podmiotów edukacyjnych w wielu zakresach. Nasza kancelaria zajmuje się obsługą prawną jednostek naukowych w Warszawie w takich obszarach, jak:

 • Prawo zamówień publicznych;
 • Umowy komercjalizacyjne;
 • Prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne;
 • Ochrona danych osobowych (RODO).

Szczegółowy zakres usług:


 • Audyty pod kątem know-how i własności przemysłowej.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych.
 • Sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • Przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych związanych z prawem własności intelektualnej.
 • Przygotowanie i negocjowanie umów:

a) komercjalizacyjnych,

b) o współpracy z partnerami biznesowymi

c) licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,

d) agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,

e) merchandisingowych oraz sponsorskich,

f) marketingowych ( reklamowych),

g) związanych z rynkiem IT.

 

 • Radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 • Optymalizacja przy wykorzystaniu dóbr niematerialnych.
 • Przygotowywanie i analiza form komercjalizacji, opracowywanie strategii komercjalizacyjnych.
 • Analiza procesów transferu technologii naukowej pod kątem podatkowym.
 • Przygotowywanie umów komercjalizacyjnych.
 • Opracowywanie dokumentów związanych ze spółkami celowymi, wnoszeniem aportów, przekształceniami.
 • Sprzedaż własności intelektualnej w kontekście finansów publicznych.
 • Negocjacje z kontrahentami i analiza potencjału rynkowego wyników B+R (przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami).
 • Obsługa prawna zarówno zamawiających, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

a) pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania/złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania;

c) pomoc prawna przy badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 • Przygotowanie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.
 • Pomoc prawna w trakcie kontroli przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w związku ze stwierdzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Mamy doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.

Legislacja w stopniu pozwalającym zarówno na opiniowanie i opracowanie projektów aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego, jak i aktów prawnych wewnętrznych, wydawanych przez organy jednostki naukowej, jak np.:

 • statutów;
 • regulaminów, w tym:

a) regulaminu wynagradzania pracowników,

b) regulaminu przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,

c) regulaminu oceny pracowników naukowych,

 

 • instrukcji obiegu dokumentów;
 • regulaminu prac;
 • regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • polityki rachunkowości,
 • instrukcji Inwentaryzacyjnej;
 • instrukcji w sprawie gospodarki kasowej;
 • instrukcji kontroli wewnętrznej;
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • regulaminu korzystania z własności intelektualnej powstałej w wyniku prac prowadzonych w Instytucie;
 • regulaminu komisji przetargowych;
 • wewnętrznego regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych;
 • regulaminu korzystania z aparatury naukowo-badawczej;
 • innych regulaminów, w tym związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich lub podyplomowych i innych działań.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego (procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z naukowcami oraz dyrekcją.
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy.
 • Doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych.
 • Doradztwo w zwolnieniach grupowych.
 • Reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Przygotowywanie protestów od informacji o wynikach oceny projektu oraz zastępstwo procesowe przed Instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi.
 • Przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych na informację o wynikach oceny projektu oraz zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.
 • Kompleksowa obsługa prawna związana z wdrażaniem i kontrolą projektów z Funduszy Europejskich.
 • Wstępna analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy pod kątem możliwości pozyskania dotacji z programów regionalnych oraz programów krajowych.
 • Pomoc w opracowaniu koncepcji finansowania projektu inwestycyjnego, która uwiarygodni wykonalność ekonomiczną inwestycji.
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dotację, studium wykonalności, biznes planu, innych wymaganych dokumentów.

Dzięki obsłudze jednostek finansowanych z budżetu państwa Partnerzy Kancelarii znają specyfikę zagadnień związanych z ustawą o finansach publicznych, ustawą o zasadach finansowania nauki i aktami towarzyszącymi. Wspierają Klientów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych, w tym wykorzystania dotacji celowych, a także gospodarowania majątkiem, w tym zbywania składników majątkowych.

 • Tworzenie i obsługa spółek celowych.
 • Obsługa organów spółek, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego.
 • Wprowadzanie na rynki.
 • Doradztwo prawne przy tworzeniu spółek nie tylko na terytorium RP, ale również poza jej granicami (UE, USA, inne), oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Łączenie, podział oraz przekształcanie spółek.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek.
 • Sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi.
 • Analiza stanu prawnego spółek (due diligence).
 • Propozycje działań restrukturyzacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu obowiązkowych sprawozdań Spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa.
 • Likwidacja oraz upadłość spółek.
 • Prawo kontraktowe – oferujemy sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, angielskim, niemieckim.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów.
 • Zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym; sporządzanie skarg do TK oraz wniosków do RPO.
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Obsługa prawna w zakresie windykacji należności obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyk prawnych z nim związanych i innych dotyczących windykacji. Możemy poszczyć się dużą ściągalnością należności dla naszych Klientów i skuteczną obroną naszych Klientów.
 • Przeprowadzeniu postępowania uwłaszczeniowego nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej jednostki.
 • Audyt prawny nieruchomości.
 • Doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywania umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości, (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych).
 • Pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością.
 • Odszkodowania związane z nieruchomościami (służebności przesyłu, nacjonalizacja i prywatyzacja).
 • Kompleksowa pomoc prawnicza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w pozyskaniu finansowania na inwestycje rzeczowe.
 • Przygotowanie i negocjacja umów zarówno ze strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców.
 • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu.
 • Uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym.
 • Reprezentacja w sporach.
 • Audyty z pomocy publicznej, mające na celu identyfikację pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności wraz z określeniem wartości tejże pomocy oraz podziałem na pomoc udzieloną bezprawnie i zgodnie z prawem.
 • Identyfikacja pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich bądź z zasobów krajowych.
 • Sporządzanie testów prywatnego operatora (inwestora, wierzyciela, zbywcy, nabywcy).
 • Ocena zgodności projektów udzielenia pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w tym ocena ich zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych.
 • Ocena zgodności planów restrukturyzacyjnych zakładających udzielenie pomocy publicznej z przepisami wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006.
 • Kalkulacja wartości uzyskanej pomocy publicznej.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków związanych z uzyskaniem pomocy publicznej przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków ustawowych przez podmiot udzielający pomocy, w tym w zakresie sprawozdawczości i monitorowania pomocy publicznej.
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej udzielania rekompensat wykonywania usług publicznych, w tym:
  1. ocena spełnienia kryteriów testu Altmark;
  2. ocena spełnienia przesłanek derogacji zawartej w art. 106 ust. 2 TFUE;
  3. ocena zgodności rekompensat udzielanych operatorom transportu zbiorowego z przepisami rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, w tym wyliczanie poziomu dopuszczalnej rekompensaty.
 • Przygotowanie notyfikacji pomocy publicznej.
 • Reprezentowanie podmiotu udzielającego pomocy lub podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną na restrukturyzację, w postępowaniu o uzyskanie opinii Prezesa UOKiK.
 • Bieżące doradztwo z zakresu prawa pomocy publicznej w toku postępowania przed Komisją Europejską.
 • Reprezentowanie stron zainteresowanych (w tym beneficjentów pomocy) w postępowaniu przed Komisją Europejską.
 • Optymalizacja podatkowa procesów inwestycyjnych w tym połączeń, podziałów oraz przekształceń.
 • Kwestie podatkowe przy komercjalizacji.
 • Planowanie podatkowe oraz analiza podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikację prawidłowości ich rozliczeń.
 • Doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzunijnych.
 • Analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających.
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
 • Sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe.
 • Tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych.
 • Sporządzanie, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacji określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (benchmark).
 • Weryfikacja lub aktualizacja posiadanej dokumentacji podatkowej.
 • Reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed Ministrem Finansów o uznanie prawidłowości stosowanej przez przedsiębiorcę metodologii cen transakcyjnych (porozumienie APA).
 • Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych.
 • Tworzenie implementacja procedur zarządzania ryzykiem podatkowym (minimalizacja ryzyka podatkowego).
 • Weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży.
 • Doradztwo podatkowe przy przejmowaniu innych podmiotów gospodarczych.
 • Pomoc dla działu prawnego przedsiębiorcy z zakresu przepisów podatkowych.

Radcowie prawni reprezentują zarówno organy administracji rządowej i samorządowej, jak i osoby fizyczne i inne podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach, w szczególności w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji oraz dofinansowaniem projektów. Zajmujemy się kompleksową pomocą prawniczą przy opracowywaniu i realizacji inwestycji związanych z własnością publiczną, tj. obsługa prawna projektów powstałych w wyniku partnerstwa publiczno-prywatnego. Gwarantujemy zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi w każdej instancji.

 • Przeprowadzanie audytów pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian RODO.
 • Rejestracja baz danych osobowych w rejestrze GIODO.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotycząca ochrony danych osobowych.
 • Szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
 • Doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich instancjach w postępowaniach:

 • zabezpieczających;
 • przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym;
 • przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc;
 • egzekucyjnych;
 • przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej.

Prawnicy Kancelarii mają ponadto bogate i poparte sukcesami doświadczenie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich jak również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej. Zadaniem naszym jest wspólne rozważenie z klientem ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sporu, pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego w tym na etapie przedprocesowym, opracowania strategii uwzględniającej wszelkie aspekty sporu.

Zajmujemy się kompleksową obsługą placówek oświatowych, bez względu na ich typ. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do zarejestrowania takiego podmiotu i przygotowujemy opinie na temat planowanych kroków. Udzielamy porad związanych z prowadzeniem placówki oświatowej i sposobów uzyskania dodatkowych świadczeń. Działamy jako kancelaria prawna od dotacji unijnych, przygotowując niezbędne wnioski i kontrolując przebieg procesu.

Zajmujemy się też wdrażaniem RODO w placówkach oświatowych. Takie firmy gromadzą informacje na temat tysięcy osób – uczniów, słuchaczy, pracowników, a także osób, które już ukończyły edukację. Pokazujemy, jak zadbać o bezpieczeństwo tych informacji i uniknąć się przed poważnymi konsekwencjami związanymi z ich udostępnieniem niepowołanym osobom. Przeprowadzamy również szkolenia z zakresu prawa dotyczącego placówek oświatowych. Z wieloma instytucjami prowadzimy stałą współpracę, zapewniając bieżącą obsługę prawną.

W razie naruszenia przepisów reprezentujemy naszych klientów przed sądem. Przygotowujemy również pozwy i inne dokumenty niezbędne w przypadku takich sporów. Występujemy z ramienia naszego klienta przed sądem, starając się wypracować dla niego jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych, administracyjnych dotyczących działalności placówki i sądowych. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, weryfikując sytuację instytucji i specyfikę danego problemu.