Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

O

 

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna jest kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. Rozumiemy biznes, gdyż sami jesteśmy przedsiębiorcami i posiadamy różne aktywności biznesowe. Połączenie wiedzy procesowej z wiedzą z zakresu obsługi prawnej firm pozwala nam na bycie zawsze krok do przodu. Potrafimy wykorzystać prawo w „grze rynkowej” i pokazujemy Klientom jak ryzyka prawne nakładają się na ryzyka ekonomiczne.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim. Od innych usługodawców różnimy się wysoką specjalizacją, świadczymy bowiem usługi z wielu dziedzin prawa przez wyspecjalizowane w danym zagadnieniu zespoły prawników.

Naszym priorytetem jest długoletnia współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu oraz dobrej znajomości potrzeb Klientów. Klient jest dla nas partnerem, któremu staramy się zapewnić w pełni efektywne wsparcie prawne. O efektywności, terminowości, elastyczności oraz zaangażowaniu Kancelarii w realizowane projekty świadczy zadowolenie naszych Klientów potwierdzone listami referencyjnymi.

Prowadzimy kompleksową, bieżącą obsługę prawniczą
w szczególności w następujących obszarach prawa:


 • Asysta w procesach uzyskiwania koncesji, zezwoleń, decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonywania działalności energetycznej: elektroenergetyki, gazownictwa (LPG,LNG).
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących sprzedaży energii oraz paliw (w tym gazu), dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
 • Monitorowanie zmian prawa, korespondencja z ARM.
 • Ustne i pisemne opiniowanie w zakresie prawa energetycznego, interpretacje dyrektyw oraz rozporządzeń unijnych, które mogą znajdować zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów.
 • Doradztwo na rzecz odbiorców paliw oraz energii elektrycznej.
 • Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w energetyce oraz ochronie środowiska.
 • Ochrona interesów w zakresie nielegalnych działań konkurencji.
 • Negocjacje umów z dostawcami rozwiązań technicznych bądź surowców.
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, postępowaniach sądowych z zakresu regulacji energetyki przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądami Apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym.
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji organów Inspekcji Ochrony Środowiska, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Korespondencja z Klientami.
 • Doradztwo w aspektach prawnych związanych z projektami partnerstwa publiczno – prywatnego.
 • Opracowywanie projektów dokumentacji przetargowych dotyczących zamówień publicznych (zamówienia sektorowe).
 • Bieżąca obsługa spółek Spółki, obsługa organów, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów.
 • Wprowadzanie na rynki, projekty zakupu spółek z branży LPG.
 • Doradztwo prawne przy tworzeniu spółek nie tylko na terytorium RP, ale również poza jej granicami (UE, USA, inne), oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Łączenie, podział oraz przekształcanie spółek.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek.
 • Sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi.
 • Analiza stanu prawnego spółek (due diligence).
 • Propozycje działań restrukturyzacyjnych.
 • Kompleksowa pomoc prawnicza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w pozyskaniu finansowania na inwestycje rzeczowe.
 • Przygotowanie i negocjacja umów zarówno ze strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców.
 • Wsparcie prawne realizacji przedsięwzięć deweloperskich, jednostek niemieszkalnych w szczególności w systemach apart- i condohoteli (negocjacja i przygotowanie umów inwestycyjnych, zakładanie spółek celowych, przygotowanie wszelkiej dokumentacji w toku realizacji inwestycji, wsparcie procesu sprzedaży i najmu).
 • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu.
 • Uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym.
 • Reprezentacja w sporach.
 • Prawo kontraktowe – oferujemy sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, angielskim, niemieckim.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów.
 • Zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Obsługa prawna w zakresie windykacji należności obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyk prawnych z nim związanych i innych dotyczących windykacji. Możemy poszczyć się dużą ściągalnością należności dla naszych Klientów i skuteczną obroną naszych Klientów.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego ( procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich.
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy.
 • Doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych.
 • Doradztwo w zwolnieniach grupowych.
 • Reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających.
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
 • Sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe.
 • Tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych.
 • Sporządzanie, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacji określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (benchmark).
 • Weryfikację lub aktualizację posiadanej dokumentacji podatkowej.
 • Reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed Ministrem Finansów o uznanie prawidłowości stosowanej przez przedsiębiorcę metodologii cen transakcyjnych (porozumienie APA).
 • Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych.
 • Weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży.
 • Doradztwo podatkowe przy przejmowaniu innych podmiotów gospodarczych.
 • Pomoc dla działu prawnego przedsiębiorcy z zakresu przepisów podatkowych w tym akcyzy.
 • Audyty prawne dotyczące know-how przedsiębiorstwa;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych.
 • Sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • Przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych związanych z prawem własności intelektualnej.
 • Komercjalizacja praw własności intelektualnej.
 • Przygotowanie i negocjowanie umów:

– licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,

– produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,

– agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,

– merchandisingowych oraz sponsorskich,

– marketingowych (reklamowych),

– związanych z rynkiem IT.

 • Radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 • Optymalizacja przy wykorzystaniu dóbr niematerialnych.
 • Audyty z prawa ochrony konkurencji mające na celu ocenę zgodności praktyk rynkowych podejmowanych przez badanego przedsiębiorcę z przepisami art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 101 i 102 TFUE).
 • Ocena zgodności umów dystrybucyjnych z prawem ochrony konkurencji.
 • Konstruowanie systemów dystrybucji zgodnych z prawem ochrony konkurencji.
 • Przygotowanie i wdrażanie programów zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji (programów competition compliance).
 • Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji, prowadzonym przez Prezesa UOKiK.
 • Ocena zgodności praktyk rynkowych dominanta rynkowego z przepisem art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 102 TFUE).
 • Bieżące doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań antymonopolowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję.
 • Prowadzenie spraw administracyjnoprawnych.
 • Korespondencja z organami administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, w szczególności w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji oraz dofinansowaniem projektów. Gwarantujemy zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi w każdej instancji.
 • Przeprowadzanie audytów przedsiębiorców pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 • Rejestracja baz danych osobowych w rejestrze GIODO.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotycząca ochrony danych osobowych.
 • Szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
 • Doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich instancjach w postępowaniach:
a) zabezpieczających,
b) przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
c) przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,
d) egzekucyjnych,
e) przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej.

Prawnicy Kancelarii posiadają ponadto bogate i poparte sukcesami doświadczenie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej. Zadaniem naszym jest wspólne rozważenie z klientem ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sporu, pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego w tym na etapie przedprocesowym, opracowania strategii uwzględniającej wszelkie aspekty sporu.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych Spółki.