Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Przegrałeś przetarg? Nie wszystko stracone, skopiuj dokumentację, przeanalizujemy ją dla Ciebie! - sprawdź

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców zapewniając im szerokie wsparcie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przewagą naszej Kancelarii jest praca zespołowa, dzięki której dochodzimy do optymalnych rozwiązań dla Klientów przynoszących wymierne korzyści finansowe. Wspomagamy Klienta przy podejmowaniu decyzji biznesowych zapewniając mu jednocześnie minimalizację ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawo cywilne

 • prawo kontraktowe - oferujemy sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, jak i angielskim, francuskim oraz rosyjskim,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie pism procesowych,Prawo korporacyjne

  • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, obsługa organów spółek, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego,
  • doradztwo prawne przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń,
  • łączenie, podział oraz przekształcanie spółek,
  • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek,
  • sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi,
  • analiza stanu prawnego spółek (due diligence),
  • propozycje działań restrukturyzacyjnych,
  • pomoc w przygotowaniu obowiązkowych sprawozdań Spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
  • likwidacja oraz upadłość spółek.

  Prawo pomocy publicznej

  • audyty z pomocy publicznej, mające na celu identyfikację pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności wraz z określeniem wartości tejże pomocy oraz podziałem na pomoc udzieloną bezprawnie i zgodnie z prawem;
  • identyfikacja pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich bądź z zasobów krajowych;
  • sporządzanie testów prywatnego operatora (inwestora, wierzyciela, zbywcy, nabywcy);
  • ocena zgodności projektów udzielenia pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w tym ocena ich zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych;
  • ocena zgodności planów restrukturyzacyjnych zakładających udzielenie pomocy publicznej z przepisami wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw;
  • doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006;
  • kalkulacja wartości uzyskanej pomocy publicznej;
  • zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków związanych z uzyskaniem pomocy publicznej przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną;
  • zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków ustawowych przez podmiot udzielający pomocy, w tym w zakresie sprawozdawczości i monitorowania pomocy publicznej;
  • doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej udzielania rekompensat wykonywania usług publicznych, w tym:
   a.    ocena spełnienia kryteriów testu Altmark,
   b.    ocena spełnienia przesłanek derogacji zawartej w art. 106 ust. 2 TFUE,
   c.    ocena zgodności rekompensat udzielanych operatorom transportu zbiorowego z przepisami rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, w tym wyliczanie poziomu dopuszczalnej rekompensaty.
  • przygotowanie notyfikacji pomocy publicznej;
  • reprezentowanie podmiotu udzielającego pomocy lub podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną na restrukturyzację, w postępowaniu o uzyskanie opinii Prezesa UOKiK;
  • bieżące doradztwo z zakresu prawa pomocy publicznej w toku postępowania przed Komisją Europejską;
  • reprezentowanie stron zainteresowanych (w tym beneficjentów pomocy) w postępowaniu przed Komisją Europejską.


  Prawo zamówień publicznych

  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem Klienta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • obsługa prawna Klienta na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania,
  • pomoc prawna przy ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi,
  • pomoc prawną w procedurach zamówieniowych prowadzonych na podstawie regulacji stosowanych przez organizacje międzynarodowe i inne podmioty nie zobowiązane do stosowania przepisów prawa zamówień,
  • doradztwo w zakresie wspólnotowego prawa zamówień.


  Prawo finansów publicznych

  • Dzięki obsłudze jednostek finansowanych z budżetu państwa Partnerzy Kancelarii znają specyfikę zagadnień związanych z ustawą o finansach publicznych i aktami towarzyszącymi.


  Prawo administracyjne

  • Radcowie prawni reprezentują organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne jednostki organizacyjne w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach. Reprezentują również Klientów w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji. Zajmujemy się kompleksową pomocą prawniczą przy opracowywaniu i realizacji inwestycji związanych z własnością publiczną tj. obsługa prawna projektów powstałych w wyniku partnerstwa publiczno –prywatnego. Gwarantujemy zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi w każdej instancji.

  Prawo nieruchomości

  • audyt prawny nieruchomości,
  • doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywania umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości;
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości, (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych);
  • pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością;
  • gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;
  • opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dotyczących inwestycji w nieruchomości.


  Prawo budowlane

  • kompleksowa pomoc prawnicza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w pozyskaniu finansowania na inwestycje rzeczowe;
  • przygotowanie i negocjacja umów zarówno ze strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy , Podwykonawców;
  • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu;
  • uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym;
  • reprezentacja w sporach.


  Prawo spółdzielcze, prawo lokalowe

  • pełna obsługa prawna w zakresie prawa spółdzielczego z uwzględnieniem legislacji w zakresie aktów wewnętrznych,
  • pełna obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców/administratorów wspólnot mieszkaniowych.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

   • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego ( procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich,
   • doradztwo w zakresie  rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy;
   • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,
   • doradztwo w zwolnieniach grupowych,
   • reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przesądowym i sądowym.

   Prawo upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne

   • kompleksowa obsługa prawna w postępowaniach związanych z upadłością kontrahentów,
   • kompleksowa obsługa prawna Klienta w stosunku do którego złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego,
   • sporządzanie pism i dokumentacji w ramach toczących się postępowań upadłościowych, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań upadłościowych i naprawczych,
   • postępowanie likwidacyjne,
   • przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania naprawczego.

    

   Prawo IT, ochrona danych osobowych

   • bieżąca obsługa firm informatycznych oraz innych firm wprowadzających nowe technologie,
   • sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną,
   • opinie w zakresie naruszeń praw w przestrzeni internetowej,
   • pełen zakres obsługi w zakresie ochrony danych osobowych wraz z audytem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów, procedur i umów, szkolenia.

    

   Prawo antymonopolowe

    • audyty z prawa ochrony konkurencji mające na celu ocenę zgodności praktyk rynkowych podejmowanych przez badanego przedsiębiorcę z przepisami art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 101 i 102 TFUE);
    • ocena zgodności umów dystrybucyjnych z prawem ochrony konkurencji;
    • konstruowanie systemów dystrybucji zgodnych z prawem ochrony konkurencji;
    • przygotowanie i wdrażanie programów zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji (programów competition compliance);
    • przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji, prowadzonym przez Prezesa UOKiK;
    • przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Komisji Europejskiej oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu przed Komisją Europejską;
    • ocena zgodności praktyk rynkowych dominanta rynkowego z przepisem art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 102 TFUE);bieżące doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań antymonopolowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję.

     

    Prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne

    • audyty pod kątem know-how przedsiębiorstwa,
    • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej, sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych;
    • opinie i umowy z zakresu prawa autorskiego;przygotowanie i negocjowanie umów:
     a)    licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,
     b)    produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,
     c)    agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,
     d)    merchandisinowych oraz sponsorskich,
     e)    marketingowych ( reklamowych),
     f)    związanych z rynkiem IT.
    • radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej , prawa autorskiego i praw pokrewnych.


    Prawo podatkowe

    • optymalizację podatkową procesów inwestycyjnych w tym połączeń, podziałów oraz przekształceń przedsiębiorców;
    • planowanie podatkowe oraz analiza podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikację prawidłowości ich rozliczeń;
    • doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzunijnych;
    • analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług;
    • doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających;
    • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
    • sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe;
    • tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych;
    • sporządzanie, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacji określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (benchmark);
    • weryfikację lub aktualizację posiadanej dokumentacji podatkowej;
    • reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed Ministrem Finansów o uznanie prawidłowości stosowanej przez przedsiębiorcę metodologii cen transakcyjnych (porozumienie APA);
    • audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych;
    • tworzenie implementacja procedur zarządzania ryzykiem podatkowym (minimalizacja ryzyka podatkowego);
    • weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży;
    • doradztwo podatkowe przy przejmowaniu innych podmiotów gospodarczych;
    • pomoc dla działu prawnego przedsiębiorcy z zakresu przepisów podatkowych. 


    Prawo informatyczne i telekomunikacyjne

    • Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą firm informatycznych oraz innych firm wprowadzających nowe technologie,
    • negocjacja umów na wdrożenie i wprowadzenie systemów informatycznych, opracowanie programów komputerowych, elektronicznych baz danych i innych umów zawieranych przez podmioty działające w przestrzeni informatycznej,
    • opiniowanie w zakresie naruszeń praw w przestrzeni internetowej, spamy, domeny internetowe,
    • doradztwo w zakresie świadczenia usług internetowych.

    Prawo ubezpieczeniowe

    • sporządzanie umów ubezpieczenia,
    • reprezentowanie w postępowaniach sądowych na tle umowy ubezpieczenia.

    Prawo medyczne i farmaceutyczne

    • oferujemy kompleksową obsługę prawniczą niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  innych podmiotów świadczących usługi medyczne,
    • odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
    • opinie w zakresie danych osobowych i dokumentacji medycznej,
    • wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych,
    • reklama i promocja produktów medycznych i suplementów,
    • zakładanie aptek.

    Dotacje Unijne

    • wstępna analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy pod kątem możliwości pozyskania dotacji z programów regionalnych oraz programów krajowych,
    • pomoc w opracowaniu koncepcji finansowania projektu inwestycyjnego, która uwiarygodni wykonalność ekonomiczną inwestycji,
    • przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dotację, studium wykonalności, biznes planu, innych wymaganych dokumentów,
    • koordynacja procesu rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji, celem zachowania ich zgodności z zapisami umowy o dotację oraz warunkami programu dotacyjnego.

    Legislacja

    • opiniowanie projektów aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego,
    • opracowywanie projektów aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego.
    drukuj
    22 241-17-14