Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieuregulowany stan prawny nieruchomości? Przeanalizujemy Twoje dokumenty pod kątem zasiedzenia. 22 241 17 14 - sprawdź

Czy możliwe jest zasiedzenie działki drogowej?

Jak wynika z art. 172 Kodeksu Cywilnego do uznania zasiedzenia nieruchomości niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • samoistności posiadania,
  • nieprzerwanego stanu posiadania przez czas określony w powołanym przepisie.

W myśl obecnie obowiązującej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego grunty przeznaczone na drogi publiczne podobnie jak rzeki stanowią tzw. res extra comercium czyli rzeczy wyłączone z obrotu prawnego, które przeznaczone są do powszechnego użytku res publico usui destinatae.

Właścicielami tych rzeczy mogą być wyłącznie podmioty prawa publicznego. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o drogach publicznych właścicielem dróg krajowych jest Skarb Państwa, zaś dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych samorząd województwa, powiatu lub gminy(art. 2a ust. 2 ustawy). Zakres podmiotowy uprawnionych do korzystania z tychże dróg jest nieograniczony. Korzystanie z drogi przez każdego tj. nieograniczona liczbę podmiotów nie jest posiadaniem bo nie ma charakteru zindywidualizowanego.

Wyłączenie owych rzeczy z obrotu ma charakter bezwzględnie obowiązujący, jest dokonywane ustawą i oznacza niedopuszczalność jakiejkolwiek zmiany podmiotowej po stronie właściciela. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2010 roku, sygn. akt: IV CSK 40/10 w sposób wyraźny i stanowczy podkreślił, iż nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną może stanowić tylko własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast posiadanie takiej nieruchomości przez inny podmiot (podmiot niepubliczny) nie może prowadzić do nabycia jej własności w drodze zasiedzenia. Wobec tego przepis art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych jest przepisem lex specialis w stosunku do art. 172 Kodeksu cywilnego w kwestii zakazu zasiadywania dróg publicznych
a także gruntów które są przeznaczone na takie drogi.

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 08 sierpnia 2008 roku, sygn. akt: VCNP 24/2008, który stwierdził że: „całość obowiązków i uprawnień związanych z drogami publicznymi została przypisana odpowiednio jednostkom państwowym o specjalnym statusie lub organom jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja i logika ustawy o drogach publicznych wskazuje jednoznacznie, że nikt poza Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego nie powinien być właścicielem gruntów, które zajęte są pod drogi publiczne. Potwierdzają to także przepisy dotyczące wywłaszczania takich nieruchomości, które stwarzają możliwość wywłaszczenia ich tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego”. Uzasadnienie niniejszego wyroku podkreśla, że działki które są przeznaczone na drogi publiczne nie mogą być skutecznie nabyte na własność przez podmiot prawa prywatnego. Nawet jeżeli taki podmiot rozpoczyna użytkowanie takiego gruntu, to jego władztwo tym gruntem jest nieskuteczne, bez znaczenia prawnego z punktu widzenia instytucji zasiedzenia.

Wyrokiem z dnia 13 października 2006 roku, sygn. akt: III CZP 72/06, Sąd Najwyższy pokreślił ponownie, że działki przeznaczone na drogi publiczne są wyłączone z obrotu
w sensie ekonomicznym i prawnym, co oznacza, że wprawdzie państwo lub gmina są właścicielami rzeczy, lecz prawem tym nie mogą rozporządzać na rzecz innych podmiotów. Rzecz wyłączona z obrotu nie może więc być przedmiotem przeniesienia własności ani ustanowienia użytkowania wieczystego, nie można zatem, w odniesieniu do takiej rzeczy, stwierdzić nabycia prawa własności na rzecz osoby niebędącej podmiotem publicznym. Kwestie uprawnień właścicielskich względem nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną dodatkowo wyjaśnia wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 02 września 2010 roku, sygn. akt: I OSK 1438/2010. W sentencji tegoż wyroku NSA wyraźnie stwierdził, że: „Z treści art. 2a ustawy o drogach publicznych wynika zakaz przenoszenia własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na rzecz innych podmiotów niż wskazane w jego treści. Drogi publiczne traktowane są jako rzeczy o ograniczonym obrocie. Jedyną prawnie dopuszczalną formą obrotu jest przenoszenie własności pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 2a ustawy o drogach publicznych. Wyeliminowana została więc również dopuszczalność zwrotu wywłaszczonych nieruchomości stanowiących drogi publiczne ich byłym właścicielom lub spadkobiercom”.


Odpowiedzi udzieliła:

Radca prawny Joanna Senkowska 22 241 17 14

Wniosek o zasiedzenie wydaje się prosty, nic bardziej mylnego. Powierz prowadzenie swojej sprawy profesjonaliście!
office@bsskancelaria.pl
drukuj
22 241-17-14