Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieuregulowany stan prawny nieruchomości? Przeanalizujemy Twoje dokumenty pod kątem zasiedzenia. 22 241 17 14 - sprawdź

Zasiedzenie nieruchomości- samoistność posiadania wybrane zagadnienia.

Jak wynika z art. 172 Kodeksu Cywilnego do uznania zasiedzenia nieruchomości niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • samoistności posiadania,
  • nieprzerwanego stanu posiadania przez czas określony w powołanym przepisie.

Wnioskodawcy we wniosku o zasiedzenie muszą wykazać spełnienie każdej z dwóch w/w przesłanek.

Posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, jeżeli posiadacz włada rzeczą „jak właściciel”, tj. wykonuje faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności.

Zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad rzeczą (posiadacz zależny). Posiadanie prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter posiadania samoistnego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1986 r. (II CRN 60/86) tylko ten kto rzeczą faktycznie włada z zamiarem władania dla siebie, jest posiadaczem samoistnym. Zgodnie przyjmuje się, że posiadanie jest stanem faktycznym przejawiającym się we władztwie nad rzeczą (corpus possesionis) oraz woli władania rzeczą dla siebie (animus rem sibi habendi). Drugi czynnik w postaci woli władania dla siebie (animus rem sibi habendi) przejawia się w podejmowaniu wielu czynności wskazujących na to, że posiadacz traktuje faktyczny stosunek do rzeczy jako własną z reguły nieograniczoną sferę dyspozycji. Koniecznym jest zatem wykonywanie przez posiadacza czynności faktycznych wskazujących na samodzielny, rzeczywisty, niezależny od woli innej osoby stan władztwa.

Wola posiadania- animus, nie może być ukryta- chodzi tu o jawny dla otoczenia, niedwuznaczny zamiar. Stanowisko powyższe znajduje również wyraz w piśmiennictwie i orzecznictwie. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 września 2008r. I CSK 54/08, który stwierdził: „1. Realizacja funkcji zasiedzenia nie może uzasadniać "zaskakiwania" podmiotów przeciwko którym biegnie termin zasiedzenia. W wypadku, gdy według osoby władającej gruntem jest ona posiadaczem w zakresie zbliżonym do użytkowania ("bezterminowe prawo użyczenia") i korzysta z gruntu w sposób odpowiadający temu prawu, właściciel nieruchomości nie musi podejmować żadnych działań zmierzających do zachowania swego prawa. Upływ terminu zasiedzenia nie może bowiem spowodować utraty przysługującego mu prawa własności. 2. Rzeczywistą wolę posiadacza, która decyduje o charakterze samego posiadania ustala się na podstawie zamanifestowanych na zewnątrz przejawów władania rzeczą.”

O posiadaniu samoistnym nie świadczy sama tylko długość posiadania, która nie jest też kryterium odróżniającym posiadanie samoistne jak właściciel od innego charakteru posiadania. Posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter władania rzeczą z zamiarem jej posiadania dla siebie (cum animo rem sibi habendi). Każdy z typów posiadania ma swój specyficzny charakter i jego wykonywanie może prowadzić do nabycia jedynie tego prawa, które jest faktycznie wykonywane.

Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W postanowieniu z dnia 14 stycznia 2009r. IV CSK 367/08 (lex nr 487531) Sąd Najwyższy wskazał: „Posiadanie nieruchomości w zakresie prawa własności i w zakresie prawa użytkowania wieczystego ma odmienne cechy. Samoistne posiadanie nieruchomości w zakresie użytkowania wieczystego polega na faktycznym wykonywaniu władztwa nad tą nieruchomością, z wolą posiadania jej dla siebie w zakresie odpowiadającym treści użytkowania wieczystego. Jest to zatem posiadanie inne treściowo od posiadania samoistnego w zakresie prawa własności. Na zewnątrz, różnica sposobu posiadania może nie być dostrzegalna, jednak zaznacza się wyraźnie w sferze woli posiadacza.”

W uchwale z dnia 23 lipca 2008r. III CZP 68/08 (OSNC 2009/7-8/109) Sąd Najwyższy orzekł: „Do okresu posiadania samoistnego prowadzącego do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia niedolicza się okresu posiadania rzeczy jak użytkownik wieczysty.”

W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2008r. V CSK 146/08 (lex 510987) Sąd wskazał: „Samoistnym posiadaczem nieruchomości jest ten, kto włada nią jak właściciel (art. 336 k.c.), korzystając z niej z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzania nią (art. 140 k.c.). Tych cech nie można przypisać tym, którzy władają nieruchomością w zakresie innego prawa, a więc także wieczystemu użytkownikowi. W przypadku użytkowania wieczystego mamy bowiem do czynienia z władaniem cudzą rzeczą. Dopuszczalne jest zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przez posiadacza w zakresie tego prawa, wymierzone przeciwko użytkownikowi wieczystemu. Posiadania w zakresie użytkowania samoistnego nie można jednak utożsamiać z posiadaniem właścicielskim.”

drukuj
22 241-17-14