Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieuregulowany stan prawny nieruchomości? Przeanalizujemy Twoje dokumenty pod kątem zasiedzenia. 22 241 17 14 - sprawdź

Zasiedzenie nieruchomości- pułapki wynikające z posiadania jak użytkownik wieczysty.

Zgodnie z treścią art. 140 ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego na treść prawa własności składają się następujące uprawnienia właścicielskie: korzystanie z rzeczy zgodnie ze społecznym przeznaczeniem prawa, pobieranie pożytków i innych dochodów z rzeczy oraz rozporządzenie swym prawem własności. Wszystkie wymienione uprawnienia właściciel może wykonywać z pominięciem osób trzecich.

Natomiast art. 233 Kodeksu Cywilnego statuujący treść prawa użytkowania wieczystego stanowi, że atrybutami użytkownika wieczystego są: korzystanie z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz prawo rozporządzenia tym prawem.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż w zasadzie różnicą między oboma prawami jest okoliczność, że prawo użytkowania wieczystego jest prawem na rzeczy cudzej co z kolei rodzi doniosłe skutki prawne.

Zjawisko zawiłości problemu był niejednokrotnie poruszane w orzeczeniach Sądu Najwyższego, które zwracają uwagę na skale problemu.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy poparł wywód Sądu Rejonowego w zakresie, iż „na zewnątrz” prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nie różni się od odpowiadającego jemu prawa właściciela. Zarówno jeden i drugi posiadacz może czynić nakłady, różnorakie nasadzenia, grodzic nieruchomość. Brakuje więc w tym zakresie przydatnych wskazówek, które mogłyby różnicować oba posiadania.

Znamienne w tym zakresie jest wyrok SN który stanowi, że: „Posiadanie nieruchomości w zakresie prawa własności i w zakresie prawa użytkowania wieczystego ma odmienne cechy. Samoistne posiadanie nieruchomości w zakresie użytkowania wieczystego polega na faktycznym wykonywaniu władztwa nad tą nieruchomością, z wolą posiadania jej dla siebie w zakresie odpowiadającym treści użytkowania wieczystego. Jest to zatem posiadanie inne treściowo od posiadania samoistnego w zakresie prawa własności. Na zewnątrz, różnica sposobu posiadania może nie być dostrzegalna, jednak zaznacza się wyraźnie w sferze woli posiadacza.

Posiadanie w zakresie prawa użytkowania wieczystego może doprowadzić do zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego, jednak tylko wówczas, kiedy dotyczy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Zasiedzenie biegnie w takim wypadku przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu”.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 8 października 2008r. , sygn. akt V CSK 146/08, „Samoistnym posiadaczem jest ten, który włada rzeczą jak właściciel, korzystając z niej z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzenia nią (art. 140 k.c.) Tych cech nie można przypisać tym, którzy władają nieruchomością w zakresie innego prawa, a więc także użytkownikowi wieczystemu. W przypadku użytkowania wieczystego mamy bowiem do czynienia z władaniem cudzą rzeczą. Dopuszczalne jest zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przez posiadacza w zakresie tego prawa, wymierzone przeciwko użytkownikowi wieczystemu. Posiadania w zakresie użytkowania wieczystego nie można jednak utożsamiać z posiadaniem właścicielskim”.

drukuj
22 241-17-14