Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieuregulowany stan prawny nieruchomości? Przeanalizujemy Twoje dokumenty pod kątem zasiedzenia. 22 241 17 14 - sprawdź

Zasiedzenie jako sposób uregulowania stanu prawnego nieruchomości dekretowej

Kolejny raz poruszamy tak istotny dla Państwa temat nieruchomości dekretowych. W Warszawie, zgodnie z informacją Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy, jest ok. 2000 spraw, co do których przed Prezydentem m.st. Warszawy toczą się postępowania administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabranych Dekretem Bieruta.

Wiele z tych spraw utknęło w „martwym punkcie” często z uwagi na problemy z przeprowadzeniem postepowań spadkowych bo prawowitych właścicielach czy np. ustaleniem adresów dalszych członków rodziny przebywających od lat za granicą.

W takich przypadkach warto rozważyć możliwość uregulowania stanu prawnego nieruchomości za pomocą zasiedzenia. Podstawowym warunkiem tego postępowania jest faktyczne posiadanie nieruchomości, krótko mówiąc z wnioskiem może wystąpić ta osoba, która mieszka/przebywa/zajmuje się nieruchomością.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego do stwierdzenia zasiedzenia konieczne jest spełnienie przesłanek: samoistności posiadania i upływu zakreślonego przez przepis terminu.

Samoistność posiadania oznacza, że wnioskodawca nie ma tytułu pranego do zajmowania danej nieruchomości. W praktyce oznacza to brak umowy dzierżawy, najmu czy użyczenia tej nieruchomości na przestrzeni lat.

Wymóg samoistności posiadania uznaje się za spełniony wtedy, gdy dana osoba posiada nieruchomość bez jakiegokolwiek tytułu prawnego. Trzeba przy tym podkreślić, że posiadanie jest stanem faktycznym- chodzi tu wiec o rzeczywiste zajmowanie nieruchomości.

Może ono przybierać różną formę- zamieszkanie wprost na nieruchomości, dbanie o nią i gospodarowanie nią, a nawet udostępnienie nieruchomości innej osobie bez utraty możliwości decydowania o niej.

Brak tytułu prawnego oznacza, że dana osoba nie jest wpisana w księdze wieczystej nieruchomości jako właściciel, użytkownik wieczysty czy posiadający inny tytuł (użytkownik, uprawniony z tytułu służebności itp.).

Uwaga! Zawsze też należy dokładnie sprawdzić czy nigdy w okresie koniecznym do zasiedzenia nie była zawarta jakaś umowa cywilnoprawna na korzystanie z nieruchomości- najem, dzierżawa czy użyczenie. Uczulam szczególnie posiadaczy nieruchomości dekretowych, gdyż często zdarza się ze w archiwach m.st. warszawy są dokumenty świadczące o zawarciu takich umów w latach 50 czy 60. Nawet umowa zawarta z dziadkiem czy innym przodkiem może spowodować oddalenie wniosku.

Szczególnie kłopotliwym przypadkiem są te nieruchomości, które stanowią kawałki ogródków przydomowych czy tez inne małe części nieruchomości znajdujące się w ogrodzeniu całości nieruchomości a dotąd nieuregulowane. Taki stan może wynikać z różnych sytuacji- np. przeznaczenie tej części nieruchomości w dawnych planach pod przyszłe drogi. Dlatego też każdy przypadek należy dokładnie przeanalizować i przemyśleć.

Termin zasiedzenia wymagany obecnie przez przepisy wynosi 30 lat nieprzerwanego posiadania nieruchomości (w złej wierze). 30 letni termin konieczny do stwierdzenia zasiedzenia oznacza, że dana osoba bądź jej poprzednik prawny posiadali daną nieruchomość nieprzerwanie i w sposób niezakłócony. Przerwę w posiadaniu nieruchomości może spowodować np. skuteczne wniesienie pozwu o wydanie nieruchomości przeciwko danej osobie. Koniecznie należy o tym pamiętać, gdyż m.st. Warszawa w 2005r. wniosło szereg spraw do sądu, niektóre do dziś są jeszcze nierozstrzygnięte, które skutecznie przerwało okres zasiedzenia. Po każdej zaś przerwie termin zasiedzenia biegnie na nowo.

Pomimo, że postepowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości nie jest postępowaniem prostym, to jednak może okazać się łatwiejszą i w efekcie szybszą i tańsza drogą do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przeprowadza się przed Sądem Rejonowym właściwym według miejsca położenia nieruchomości. Aby sąd zajął się sprawą należy sporządzić i wnieść wniosek oraz opłacić koszty sądowe. W chwili obecnej opłata sądowa od rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości jest stała i wynosi 2000zł.

Wniosek, oprócz wymagań takich jakie są przewidziane dla innych wniosków czy pozwów, musi zawierać w swej treści dokładne dane nieruchomości, o którą sprawa się toczy, oraz precyzyjnie wskazaną datę, na którą sąd ma stwierdzić zasiedzenie.

Do wniosku dołączamy odpis z księgi wieczystej nieruchomości jeśli taka jest prowadzona oraz wypis z rejestru gruntów. Na terenie m.st. Warszawy uczestnikiem postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości dekretowej będzie m. st. Warszawa. Nawet jeśli taka informacja we wniosku nie będzie wskazana sąd sam z urzędu wezwie do udziału w sprawie zarówno m.st. Warszawę jak i innych uczestników, których udział w sprawie sąd uzna za konieczny. W przypadku gdy brak jest możliwości ustalenia aktualnego adresu któregoś z uczestników (nie zna ich również wnioskodawca) sąd może zarządzić dokonanie ogłoszeń w ogólnopolskiej prasie celem ustalenia kręgu osób, które powinny wziąć udział w postępowaniu.

Bardzo istotnym elementem postępowania jest wykazanie w uzasadnieniu wniosku wszelkich faktów i dowodów na poparcie takiego wniosku. Ten etap pracy wymaga dobrego przygotowania i przemyślenia, które z dokumentów czy zdjęć znajdujących się od lat w rodzinie przedstawić przed sądem. Wielokrotnie zdarza się, że osoby niemające doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju spraw składają do sądu również takie dokumenty, które mogą utrudnić bądź nawet zaprzepaścić pozytywne zakończenie sprawy.

Koniecznym elementem każdego wniosku są również świadkowie. Sąd ma obowiązek ustalenia czy rzeczywiście spełnione są przesłanki do stwierdzenia zasiedzenia, ale to wnioskodawca musi przedstawić sądowi konkretne dowody w sprawie. Jednym z takich dowodów są zeznania świadków. Często strona powołuje na świadków swych sąsiadów i członków rodziny. Nie zawsze zasada im więcej tym lepiej się sprowadza. Pamięć ludzka jest zawodna i czasami zeznania świadków bywają sprzeczne. Warto też wybrać takie osoby, dla których wystąpienie przed sądem i konieczność odpowiadania na pytania nie będą nadmierną trudnością.

drukuj
22 241-17-14