Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Odszkodowanie za wydzielone pod budowę ulic grunty case study

 

Stan faktyczny: właściciel gruntu w dniu 15 lutego 1995 r. wystąpił o podział nieruchomości. Decyzją z dnia 5 maja 1995 r. wójt dokonał podziału działki, wskutek czego powstały nowe działki, wśród których jedna została wydzielona pod drogę publiczną. W myśl obowiązujących w dacie czynności przepisów - art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości[1], właścicielowi gruntu przysługiwało odszkodowanie za wydzielone pod budowę ulic grunty.  Właściciel wystąpił o wypłatę odszkodowania w 2010r. czy roszczenie ma szansę na powodzenie?

 

Badając kwestię skuteczności takiego roszczenia należy w pierwszym rzędzie rozstrzygnąć, o charakterze odszkodowania uregulowanego w art. 10 ust. 5 w/w ustawy, a w dalszej analizie ocenić możliwość przedawnienia się roszczenia.

 W myśl - art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przesłankami uprawniającymi do uzyskania odszkodowania są:

·         właściciel nieruchomości wystąpi z wnioskiem o podział,

·         wydzielona droga jest drogą publiczną oraz

·  przebieg tej drogi przewiduje obowiązujący w dacie orzekania plan zagospodarowania przestrzennego.

Brak którejkolwiek z powyższych przesłanek wyklucza zastosowanie trybu przewidzianego w art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (porównaj: II SA/Po 219/10 wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 lipca 2010r.).

Przesłanka, aby droga pod którą został wydzielony grunt, była drogą publiczną został wielokrotnie podważony w orzecznictwie sądów. Między innymi w wyroku z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie I OSK 349/09 NSA wypowiedział się, iż na gruncie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości jedną z przesłanek koniecznych do spełnienia dla przejścia za odszkodowaniem własności działki na gminę było przeznaczenie tej działki w wyniku podziału pod budowę ulicy, przy czym ulica ta nie musiała być zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych. Ważne natomiast by ulica ta miała charakter ogólnodostępny i była przeznaczona do obsługi działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości (porównaj również wyrok NSA W-wa z dnia 2009-08-06 w sprawie OSK 1091/08 i wyrok SN z dnia 2006-04-06 IV CK 418/05).

Grunt wydzielony pod budowę ulicy przechodzi na własność gminy z mocy prawa, gdy decyzja zatwierdzająca projekt podziału staje się ostateczna i w decyzji tej nie powinno się zamieszczać specjalnego orzeczenia o przejściu własności.

Jedyną przesłanką potrzebną do przyznania odszkodowania jest przejście gruntu wydzielonego pod ulicę na własność gminy. Odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulic ustala się w odrębnym postępowaniu po uprawomocnieniu się decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości według zasad obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości. Odpowiednie stosowanie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości wynika wprost z przepisu art. 10 ust. 5 ustawy.

W myśl art. 55 ust. 1 powyższej ustawy, wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Powyższy przepis nie daje podstaw do odstąpienia przez organ administracji od ustalenia odszkodowania za przejmowaną (wywłaszczoną) nieruchomość (porównaj wyrok NSA w Warszawie z dnia 1996-03-18 w sprawie IV SA 1329/94), niezależnie od korzyści płynącej z faktu posiadania dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z przepisem art. 55 ust. 2 ustawy odszkodowanie wypłaca się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Odszkodowanie podlega rewaloryzacji na dzień wypłaty. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w wypłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

W zaistniałym stanie faktycznym właścicielowi gruntu nie wypłacono odszkodowania we wskazanym w ustawie okresie. Natomiast wystąpił on ze swoim roszczeniem dopiero w 2010 r.

Ustawa milczy w kwestii przedawnienia się roszczenia o wypłatę odszkodowania. Przedmiotowe roszczenie ma charakter cywilnoprawny, jednakże orzeka się o nim w drodze decyzji w postępowaniu administracyjnym i to zarówno pod rządami ustawy z 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, jak i pod rządem obecnie obowiązującej ustawy z 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Płynie stąd wniosek, że realizacji tego roszczenia z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc przede wszystkim trybem postępowania i oceną wszystkich skutków prawnych (wraz z instytucją przedawnienia), należy dokonywać na podstawie przepisów materialnego prawa administracyjnego (porównaj wyrok NSA z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie IV SA 1118/97).

Na gruncie prawa administracyjnego o przedawnieniu roszczenia, ustalonego decyzją administracyjną, można mówić jedynie wtedy, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Skoro więc zarówno ustawa z 1985 roku, jak i ustawa z 1997 roku nie przewidują przedawnienia roszczenia o wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, to tym samym roszczenie to nie ulega przedawnieniu, jeżeli wysokość tego roszczenia ustalona została decyzją administracyjną. Jest to zrozumiałe, skoro wszelkie obowiązki, nałożone decyzją administracyjną, podlegają wykonaniu niezależnie od upływu czasu, chyba że konkretny przepis prawa stanowi inaczej.

Należy nadmienić, iż wbrew treści art. 7 ustawy artykuł 117 K.c. nie znajduje zastosowania do kwestii przedawnienia uprawnienia odszkodowawczego przysługującego za działki gruntu wydzielone przy podziale nieruchomości. Do takiego uprawnienia stosuje się obecnie art. 98 ust. 3 w związku z art. 233 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami[2] (porównaj wyrok NSA W-wa z dnia 2009-02-06 w sprawie I OSK 335/08). W myśl przepisu art. 233 wyżej wymienionej ustawy sprawy wszczęte, lecz niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz doktryną, przy założeniu, iż wszystkie przesłanki płynące z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości zostały spełnione, wniosek właściciela o odszkodowanie za działki gruntu wydzielone przy podziale nieruchomości wydaje się zasadny i wobec braku możliwości przedawnienia roszczenia słuszny.

 


 

Joanna Senkowska

Radca prawny

22 241 17 14

Masz podobny problem, nie czekaj, powierz prowadzenie swojej sprawy profesjonaliści!

office@bsskancelaria.pl[1] Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r.o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz.U.91.30.127 wraz ze zmianami wprowadzonymi wejściem w życie Ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z dnia 20 listopada 1990 r.)

[2] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.10.102.651

drukuj
22 241-17-14