Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Po wojnie granice Warszawy zmieniały się wielokrotnie. Tereny, które kiedyś stanowił w dużej mierze działki rolne, znalazły się w granicach miasta, a następnie ich właściciele zostali wywłaszczenie najczęściej na potrzeby rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) „nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

1. pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu, albo

2. pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

Warto więc prześledzić co się stało z wywłaszczoną kiedyś nieruchomością, czy powstał cel na który działkę wywłaszczono i czy prace wykonano w terminie. W praktyce bowiem często zdarza się, że cel albo wcale nie powstał, albo zrealizowany został jedynie na części nieruchomości. Liczne są również przypadki gdy cel wcale nie został zrealizowany, natomiast nieruchomość została zbyta bądź wykorzystana w innym celu niż pierwotnie planowano.

Jak wynika z ww. przepisu istotnym zagadnieniem dla sprawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest ustalenie co działo się z taką nieruchomością w okresie 10 lat od wywłaszczenia.

             Co w sytuacji gdy cel wywłaszczenia został określony ogólnikowo?

Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie sądowym w przypadku, kiedy cel wywłaszczenia określony jest w sposób nieprecyzyjny, ogólnikowy, na organie prowadzącym postępowanie o zwrot nieruchomości ciąży obowiązek ustalenia precyzyjnie celu wywłaszczenia, jaki miał być zrealizowany na konkretnej nieruchomości. Doprecyzowanie celu powinno nastąpić na podstawie analizy całej dostępnej dokumentacji, która powstała przed wywłaszczeniem w celu przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego.

Natomiast dokumenty, dowody, opinie, które powstały po dacie wywłaszczenia nie mogą być same w sobie przydatne dla uszczegółowienia celu konkretnego wywłaszczenia  (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2009r. sygn. akt I OSK 1462/08).

Organ prowadzący postępowanie powinien zgodnie z art.7, art. 77  § 1 i art. 80 k.p.a zebrać w sposób wyczerpujący i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, ocenić na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona, odszukać wszystkie dokumenty, które zostały wydane dla danego terenu  i na ich podstawie uszczegółowić cel wywłaszczenia.

 

drukuj
22 241-17-14