Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Twoja rodzina straciła ziemie w wyniku reformy rolnej? Sprawdź jest jeszcze szansa na uzyskanie odszkodowania. Przynieś dokumenty- dokonamy bezpłatnej analizy. 22 241 17 14 - sprawdź

Stwierdzenie nieważności decyzji podstawą do żądania roszczenia zwrotu nieruchomości rolnej

Stwierdzenie nieważności decyzji podstawą do żądania roszczenia zwrotu  nieruchomości rolnej

Od końca II wojny światowej organy administracji państwowej wydawały szereg decyzji na podstawie których doszło do przejęcia wielu nieruchomości rolnych. Nieruchomości te przechodziły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji nacjonalizacyjnych lub z mocy prawa. Podstawy przejęcia nieruchomości rolnych były różne i obejmowały min. przejmowanie gospodarstw opuszczonych, przymusowy wykup, przejęcie w zamian za rentę lub emeryturę czy też na podstawie dekretów.  

Obecnie wadliwość decyzji powodujących utratę lub ograniczenie własności nieruchomości daje byłym właścicielom nieruchomości, a także ich następcom prawnym możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego, naprawienie skutków spowodowanych wadliwymi decyzjami albo uzyskanie odszkodowania.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego bezprawna decyzja administracyjna może zostać uchylona lub uznana za wydaną w sposób niezgodny z prawem. W każdym z tych przypadków były właściciel lub jego spadkobiercy mają możliwość odzyskania odebranego mienia w naturze lub uzyskania stosownego odszkodowania.

Pierwszym etapem do odzyskania utraconego mienia jest stwierdzenie  nieważności decyzji na podstawie której została ona przejęta.
Decyzje nacjonalizacyjne jako wydane w zwyczajnym toku postępowania mogą być wzruszona tylko w wyjątkowych przypadkach w jednym z trybów nadzwyczajnych określonych w przepisach art. 145-156 Kodeksu postępowania administracyjnego, to jest w drodze wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.
W przypadku gdyby nie wydano decyzji nacjonalizacyjnej w przedmiocie przejęcia nieruchomości, a nieruchomość została przejęta na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia
6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej wówczas należy ubiegać się o stwierdzenie, że przejęta nieruchomość nie podpadała pod w/w przepis.

Dopiero uzyskanie stosownej decyzji o stwierdzeniu nieważności lub stwierdzenie niepodpadania pod w/w dekret uprawnia byłych właścicieli do dochodzenia stosownego odszkodowania lub żądanie zwrotu nieruchomości w zależności od tego czy nastąpiły nieodwracalne skutki prawne tzn. czy nieruchomość nie jest obecnie we władaniu Skarbu Państwa.

Formułując wniosek o zbadanie legalności podstaw przejęcia nieruchomości należy wyraźne określić swoje żądanie poprzez wskazanie konkretnego orzeczenia lub decyzji którego żądanie dotyczy, oraz dokładne określenie rodzaju postępowania, którego wszczęcia się domaga.
Dokładne ustalenie podstawy przejęcia nieruchomości rolnej jest niezbędne do ustalenia prawidłowej drogi ubiegania się jej zwrotu. Należy jednakże pamiętać, iż ustalenie treści żądania strony jest obowiązkiem organu oraz, w razie wątpliwości czego dotyczy wniosek, obowiązkiem organu  jest wyjaśnienie treści żądania strony - wyznacza to bowiem rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania.

drukuj
22 241-17-14