Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Twoja rodzina straciła ziemie w wyniku reformy rolnej? Sprawdź jest jeszcze szansa na uzyskanie odszkodowania. Przynieś dokumenty- dokonamy bezpłatnej analizy. 22 241 17 14 - sprawdź

Problem majątków zabranych w okresie powojennym ciągle żywy


Od końca II wojny światowej organy administracji państwowej podejmowały szereg działań, na podstawie których doszło do przejęcia wielu nieruchomości rolnych (ziemskich), a co za tym idzie, do pozbawienia prawa własności wielu ich prawowitych właścicieli. Spowodowane to było nie tylko wolą odbudowania kraju – co było według ówczesnych władz przyczyną nacjonalizacji przeprowadzonej na obszarze Warszawy – ale przede wszystkim potrzebą dostosowania stosunków majątkowych w Polsce do realiów nowego ustroju politycznego, jaki zapanował w naszym państwie po II wojnie światowej.
Podstawy przejęcia nieruchomości rolnych były różne i obejmowały m. in. przejmowanie gospodarstw opuszczonych, przymusowy wykup, przejęcie w zamian za rentę lub emeryturę, często również wiązały się pozbawieniem własności bez żadnego świadczenia wzajemnego. Dokładne ustalenie podstawy przejęcia nieruchomości rolnej jest niezbędne do ustalenia prawidłowej drogi ubiegania się o jej zwrot. Formułując wniosek o zbadanie legalności podstaw przejęcia nieruchomości należy wyraźne określić swoje żądanie poprzez wskazanie konkretnego orzeczenia lub decyzji którego żądanie dotyczy, oraz dokładne określenie rodzaju postępowania, którego wszczęcia wnioskodawca się domaga. Należy jednakże pamiętać, iż ustalenie treści żądania strony jest obowiązkiem organu oraz że,
w razie wątpliwości czego dotyczy wniosek, organ jest zobowiązany wyjaśnić treść żądania strony - wyznacza to bowiem rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania.

W sprawach, w których wydane zostały decyzje administracyjne powodujące utratę lub ograniczenie własności nieruchomości, pierwszym etapem działania zmierzającego do odzyskania utraconego mienia lub uzyskania rekompensaty za to mienie będzie wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwych decyzji administracyjnych. Decyzje nacjonalizacyjne jako wydane w zwyczajnym toku postępowania mogą być wzruszone tylko w wyjątkowych przypadkach w jednym z trybów nadzwyczajnych określonych w przepisach art. 145-156 Kodeksu postępowania administracyjnego, to jest w drodze wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.

W razie, gdy nie wydano decyzji nacjonalizacyjnej w przedmiocie przejęcia nieruchomości, jak to działo się w przypadku odjęcia własności na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), należy ubiegać się o stwierdzenie, że przejęta nieruchomość nie podpada pod przepisy dekretu.

Wskazany wyżej dekret, na mocy którego na własność Skarbu Państwa
z przeznaczeniem na cele reformy rolnej przeszły m.in. nieruchomości ziemskie stanowiące własność albo współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekraczał bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni (art. 2 ust. 1 lit. e dekretu), stanowi jeden z podstawowych aktów prawnych, na mocy którego pozbawiano własności nieruchomości.  W przypadku ustalenia, że nieruchomość „podpada” pod działanie ww. uregulowania, bez wynagrodzenia i w całości, a zatem wraz z budynkami,
i inwentarzem oraz przedsiębiorstwami przemysłu rolnego przechodziła ona na własność Skarbu Państwa. Dotyczyło to m.in. wielu zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych,
o których zwrot byli właściciele lub ich następcy prawni starają się do dzisiaj. Zauważyć należy bowiem, iż kwestie związane z nieruchomościami o charakterze typowo rolnym rozwiązane zostały na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast dochodzenie praw do nieruchomości niebędących nieruchomościami rolnymi możliwe jest do dnia dzisiejszego.

O tym, czy dana nieruchomość lub jej część „podpadała” pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej rozstrzygają w pierwszej instancji – wojewodowie, a w II instancji – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dopiero uzyskanie decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji nacjonalizacyjnej lub decyzji o stwierdzeniu niepodpadania danej nieruchomości pod w/w dekret, uprawnia byłych właścicieli do dochodzenia stosownego odszkodowania lub żądania zwrotu nieruchomości
w zależności od tego czy nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, tzn. czy nieruchomość była po jej przejęciu przedmiotem dalszego obrotu prawnego, czy też nadal pozostaje we władaniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ostatnie, korzystne dla byłych właścicieli i ich następców prawnych, orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, zintensyfikują procesy reprywatyzacyjne dotyczące nieruchomości ziemskich.

Autor: Lidia Szczęsna- Radca Prawny z Kancelarii Radców Prawnych BSS, tel. 22-241-17-14, WWW.bsskancelaria.pl,

drukuj
22 241-17-14