Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieruchomość dekretową? Sprawdź czy przysługuje Ci zwrot badź odszkodowanie, nie zwlekaj, ustawa przewiduje terminy na dochodzenie praw. 22 241 17 14 - sprawdź

Dekret Bieruta- projekt zmian

Pisaliśmy o problemie wielokrotnie. Wielokrotnie również słyszeliśmy o potrzebie i podjęciu prac nad rozwiązaniem problemów dotyczących nieruchomości dekretowych.  Na stronach internetowych m.st. Warszawy można znaleźć projekt ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Ustawa reguluje kwestie:

·         Oddawania w użytkowanie wieczyste

·         Rekompensaty

·         Odszkodowania

W ustawie zakreślono 12 miesięczny termin  na złożenie odpowiedniego wniosku. Po upływie tego terminu organ wyda decyzję o wygaśnięciu roszczeń. Prawomocna decyzja kończy możliwość ubiegania się o zwrot czy odszkodowanie, a nieruchomość w niej wymieniona może być przedmiotem obrotu.

Projekt przewiduje również roczny termin po którym wygaśnie możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji wydanych w trybie Dekretu i ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego bądź odmowy przyznania odszkodowania. W stosunku do osób, które uzyskały stwierdzenie nieważności decyzji bądź wydanie decyzji z naruszeniem prawa projekt przewiduje roczny termin na dochodzenie odszkodowania od właściwego organu.

Na co warto zwrócić uwagę w zakresie oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste?

Komu przysługuje prawo złożenia wniosku:

·       poprzedniemu właścicielowi bądź następcy prawnemu właściciela nieruchomości  przejętej w trybie dekretu jeżeli złożyli w trybie i terminie określonym w art. 7 ust, 1 Dekretu wnioski o przyznanie własności czasowej;

·       poprzedniemu właścicielowi bądź następcy prawnemu właściciela, który złożył wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie i terminie określonym w Uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965r,;

·       poprzedniemu właścicielowi bądź następcy prawnemu właściciela nieruchomości  przejętej w trybie dekretu pomimo niezłożenia wniosku w trybie art. 7 ust. 1 Dekretu o ile nieruchomość stanowi dom jednorodzinny bądź dom, w którym liczba izb nie przekracza 20 i jednocześnie nieruchomości te znajdują się w posiadaniu osoby uprawnionej (konieczny wymóg dokonania rozliczeń z innymi współspadkobiercami!).

Warunki, jakie muszą być spełnione aby organ oddał nieruchomość w użytkowanie wieczyste:

·         Nieruchomość musi odpowiadać  co do powierzchni i położenia nieruchomości hipotecznej objętej wnioskiem;

·         Nieruchomość objęta wnioskiem nie jest przeznaczona lub wykorzystywana na cel publiczny;

·         Poprzedni właściciel bądź jego następca prawny złożą wniosek na urzędowym formularzu w terminie 12 miesięcy;

·         Oddanie nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

·         W odniesieniu do nieruchomości nie zaszły nieodwracalne skutki prawne.

Projekt przewiduje również rozwiązania dla sytuacji, gdy wydzielenie nieruchomości w dawnych granicach nie może nastąpić.

W przypadku gdy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wiązałoby się z dokonaniem dopłaty osoba uprawniona może zrezygnować z ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz odszkodowania.

Projekt przewiduje również wszczęcie postępowania z urzędu w celu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz osoby będącej na podstawie przepisów Dekretu właścicielem budynku na niej posadowionego.

Komu przysługuje rekompensata:

·         Osobie fizycznej, bądź jej spadkobiercą, która była właścicielem nieruchomości w chwili jej przejęcia, a której nie przysługuje prawo do ustanowienia użytkowania wieczystego ani odszkodowanie;

·         Spółkom handlowym, które były właścicielami nieruchomości w chwili jej przejęcia.

Rekompensata zostanie określona w wysokości % w stosunku do wartości przejętej nieruchomości. W chwili obecnej brak jest określenia ile będzie wynosić.

Także w tym wypadku należy złożyć w terminie 12 miesięcy wniosek na urzędowym formularzu.

Wypłata rekompensaty została przewidziana na cztery równe roczne raty, przy czym pierwsza płatna ma być w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja stała się ostateczna. Projekt przewiduje waloryzację rat.

Komu przysługuje odszkodowanie:

·       poprzedniemu właścicielowi bądź następcy prawnemu właściciela nieruchomości  przejętej w trybie dekretu jeżeli złożyli w trybie i terminie określonym w art. 7 ust, 1 Dekretu wnioski o przyznanie własności czasowej;

·      poprzedniemu właścicielowi bądź następcy prawnemu właściciela, który złożył wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie i terminie określonym w Uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965r,;

 

- jeśli uzyskali decyzję odmowna choćby w części z przyczyn innych niż niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek powinien być złożony na urzędowym formularzu w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy bądź wydania decyzji odmownej.

W ramach odszkodowania organ może zaproponować nieruchomość zamienną.

Joanna Senkowska

Radca prawny

drukuj
22 241-17-14