Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieruchomość dekretową? Sprawdź czy przysługuje Ci zwrot badź odszkodowanie, nie zwlekaj, ustawa przewiduje terminy na dochodzenie praw. 22 241 17 14 - sprawdź

Prawo do odszkodowania za wywłaszczone dekretem Bieruta nieruchomości wielolokalowe.

Tematem niniejszego artykułu są ponownie nieruchomości warszawskie znacjonalizowane dekretem Bieruta. Dekret Bieruta wszedł w życie ponad 60 lat temu jednak do dzisiaj wiele spraw nie znalazło swego finału, a wielu dawnych właścicieli i ich spadkobiercy dalej toczą walkę o odzyskanie nieruchomości bądź też o odszkodowanie.

 

Dla wieli z byłych właścicieli dekretowych nieruchomości otwiera się ponownie szansa na uzyskanie odszkodowania za utracone nieruchomości. Dotyczy to w szczególności nieruchomości wielolokalowych.

 

W wielu przypadkach własność takich nieruchomości objętych działaniem przepisów dekretu warszawskiego przeszła na własność gminy/ Skarbu Państwa, złożone zaś przez właścicieli zgodnie z art. 7 ust. 1 dekretu warszawskiego wnioski o przyznanie prawa własności czasowej do wskazanej nieruchomości z zachowaniem terminu określonego w powołanym przepisie nie zostały bądź rozpatrzone bądź zostały rozpatrzone odmownie. W wielu przypadkach organy rozpatrujące wniosek nie uwzględniały wniosku, podając jako przyczynę odmowy przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne.

 

W dalszej kolejności zaś wnioski o przyznanie odszkodowania spotykały się z odmową ze względu na to, że nieruchomość nie spełnia przesłanki wskazanej w art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który reguluje kwestie odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu warszawskiego. Zgodnie z art. 215 ust. 2 u.g.n. odszkodowanie może być przyznane tylko za dom jednorodzinny albo działkę, która przed dniem wejścia w życie dekretu mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Tymczasem dekret Bieruta objął swym działaniem wiele nieruchomości wielolokalowych- kamienic wielorodzinnych.

Kwestą tą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 r. Sygn. akt SK 41/09 orzekł o niezgodności powołanego art. 215 ust. 2 z Konstytucją. Trybunał wskazał, że nie ulega wątpliwości, że zakwestionowany art. 215 ust. 2 u.g.n. ogranicza podmiotowo i przedmiotowo prawo do odszkodowania za nieruchomości przejęte przez państwo na podstawie dekretu warszawskiego i różnicuje w tym zakresie uprawnienia byłych właścicieli i ich następców prawnych do odszkodowania za mienie znacjonalizowane na podstawie dekretu warszawskiego. Obecnie nie ma racjonalnego uzasadnienia pozbawienia prawa do odszkodowania byłych właścicieli innych nieruchomości niż domy jednorodzinne i działek przeznaczonych pod zabudowę inną niż jednorodzinna. Przemiany ustrojowe po 1989 r., zwieńczone wejściem w życie Konstytucji z 1997 r., przywróciły bowiem jednolity charakter własności i równą jej ochronę.

 

Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie, jak już wspomniano, stanowi swoisty surogat utraconej własności nieruchomości. Z tego względu uzasadniona jest jego szczególna ochrona, zbliżona intensywnością do ochrony prawa własności.

 

W wypadkach tych polecam wrócić jeszcze raz nawet do zamkniętych już spraw. Warto bowiem przeanalizować raz jeszcze wszystkie aspekty sprawy, okazać się bowiem może, że istnieje jeszcze szansa na ponowne rozpatrzenie sprawy i uzyskania odszkodowania.

 

drukuj
22 241-17-14