Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Masz nieruchomość dekretową? Sprawdź czy przysługuje Ci zwrot badź odszkodowanie, nie zwlekaj, ustawa przewiduje terminy na dochodzenie praw. 22 241 17 14 - sprawdź

Nieruchomości dekretowe- sposób odzyskania przejętych nieruchomości.

W walce byłych właścicieli nieruchomości warszawskich o odzyskanie zagrabionego majątku, wobec braku ustawy reprywatyzacyjnej,  sprzymierzeńcem okazał się być kodeks postępowania administracyjnego. Przepis art. 156 kpa  wyszczególnia przesłanki, na podstawie których można stwierdzić nieważność decyzji administracyjnej. Wśród nich pierwszorzędne znaczenie ma przesłanka rażącego naruszenia prawa, która powoduje, że z chwilą stwierdzenia nieważności decyzji zniwelowane są jej skutki, tak jakby nigdy ta decyzja nie zapadła. Umożliwia to odzyskanie nieruchomości lub jeśli to niemożliwe ubieganie się o odszkodowanie.  

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej przejmującej na własność Państwa nieruchomości warszawskie w trybie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) jest postępowaniem prowadzonym na wniosek strony lub z urzędu.  W praktyce jednak bardzo rzadko zdarza się prowadzenie takiego postępowania z urzędu.

Do wszczęcia postępowania niezbędne są:

·   dokumenty potwierdzające tytuł własności do nieruchomości poprzedników prawnych wnioskującego (akt notarialny nabycia, zaświadczenie z księgi hipotecznej)

·          następstwo prawne po jej właścicielu (postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia).

Jeżeli nieruchomość była współwłasnością kilku osób, do wszczęcia postępowania wystarczy wykazanie, że wnioskodawca dziedziczy po jednej z nich. Przepisy nie nakładają obowiązku występowania z żądaniem wszystkich spadkobierców wszystkich współwłaścicieli. Niemniej taka sytuacja z punktu widzenia organu rozpatrującego żądanie jest modelowa, bowiem wszystkim zaoszczędza pracy i czasu. Z uwagi na brzmienie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, organ wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązany jest zawiadomić o tym postępowaniu wszystkie jego strony. Oznacza to, że organ musi ustalić wszystkich właścicieli i wszystkich ich spadkobierców. Nastręcza to wielokrotnie dużych trudności i jest czasochłonne, nie zapominajmy przecież, że decyzje te zostały powydawane kilkadziesiąt lat temu. Nawet jeśli dotyczą osób z tej samej rodziny, to przecież dzisiaj nie wszyscy się znają. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w niektórych przypadkach, pozwala poznać i  nawiązać relacje z nieznanymi i zapomnianymi członkami rodziny. Niestety, czasami działania organu nie przynoszą efektów. Ludzie umierali, wyjeżdżali, nie było bazy PESEL. Wówczas pozostaje albo ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, albo po przeprowadzeniu postępowania o uznanie za zmarłego, kuratora spadku. Wtedy jednak  wchodzimy na grunt postępowania cywilnego, co znacznie wydłuża czas postępowania nieważnościowego. 

Często również dawne nieruchomości hipoteczne nie istnieją w takim kształcie jak w chwili przejęcia. Ustalenie, jakie obecnie działki ewidencyjne składają się na dawną nieruchomość hipoteczną  jest niezwykle istotne, bowiem stronami postępowania, oprócz byłych właścicieli i ich następców prawnych są także obecni użytkownicy wieczyści lub właściciele gruntów.  Przy mniejszych działkach hipotecznych, nie stwarza to większych problemów, ale  np. na wielohektarowych obszarach Ochoty, Woli, Grochowa, czy Służewca  już może stanowić wyzwanie dla geodetów. Powoduje to zarazem wydłużenie czasu postępowania administracyjnego. Ponadto, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to na dawnym gruncie zlokalizowane są działki ewidencyjne, na których dzisiaj znajdują się np. mieszkalne budynki wielokondygnacyjne. Właściciele tych lokali, którym przysługują prawa do gruntu, są stronami postępowania. Oznacza to, że w postępowaniu może brać udział nawet kilkaset osób.  Doręczenie im wszystkim skutecznie decyzji jest nie lada wyzwaniem dla organu. Niemniej  z uwagi na obowiązujące  orzecznictwo sądowo administracyjne nie można tych osób w postępowaniu pominąć. Brak bowiem  udziału w postępowaniu strony powoduje, że jest ono obarczone wadą i decyzja taka może zostać uchylona, stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 4 kpa.

W przypadku śmierci strony w postępowaniu, kiedy nie ma dokumentów potwierdzających następstwo prawne spadkobierców, organ zobowiązany jest je zawiesić  i wezwać osoby zainteresowane (najczęściej domniemanych spadkobierców ustawowych tj. współmałżonka, dzieci, rodzeństwo, rodziców zmarłego) do przeprowadzenia spadku. O ile  dotyczy to spadkobierców byłych właścicieli, sytuacja jest klarowna, to im przecież zależy na szybkim zakończeniu postępowania. Jednakże, jeśli chodzi o innych uczestników postępowania, to  organ nie ma żadnych instrumentów prawnych do zainicjowania takiego postępowania bądź zmuszenia tych osób  do wystąpienia z wnioskiem o spadek do sądu. Organy radzą sobie w ten sposób, że zobowiązują do przeprowadzenia takiego postępowania wnioskodawców postępowania nieważnościowego. Nie należy bać się takiego wezwania, bowiem daje ono możliwość osobom obcym dla zmarłego, wystąpienia do sądu o nabycie spadku przez jego spadkobierców. Kto inny inicjuje postępowanie spadkowe, ale kto inny w tym postępowaniu nabywa spadek.

Po ustaleniu stron postępowania i przedmiotu postępowania (zawsze będzie to decyzja administracyjna, ale w tym przypadku chodzi o te działki ewidencyjne o których wyżej) organ przystępuje do merytorycznej oceny decyzji. Podstawową przesłanką jest ustalenie, czy, kiedy i przez kogo został złożony wniosek o przyznanie prawa własności czasowej. Jest to fundamentalna okoliczność przesądzająca w zasadzie o celowości z punktu widzenia dzisiejszych spadkobierców prowadzenia postępowania. Można powiedzieć: jest wniosek złożony w terminie i przez uprawnioną osobę – gra może toczyć się dalej. Brak tego wniosku zawsze oznaczać będzie niemożność albo uzyskania „zwrotu” nieruchomości albo odszkodowania.

Co oznacza:  wniosek złożony w terminie i przez uprawnioną osobę? Przede wszystkim złożony przez:

·         dotychczasowego właściciela (jego pełnomocnika) lub

·         jego następców prawnych, będących w posiadaniu nieruchomości,

·    skuteczny również będzie wniosek złożony przez osobę, która została wprowadzona w posiadanie nieruchomości, choć nie jest jej właścicielem. (Ma to miejsce w przypadku, kiedy właścicielem nieruchomości jest np. pan X, a wprowadzono w posiadanie jego rodzeństwo, rodziców lub dziadków.

Termin do złożenia wniosku dekretowego biegł od momentu objęcia nieruchomości w posiadanie przez gminę i wynosił 6 miesięcy od tego dnia. Gmina m. st. Warszawy  obejmowała  w różnych dniach nieruchomości w posiadanie, zatem różnie dla różnych nieruchomości  termin ten upływał. Niemniej można było złożyć wniosek wcześniej i on też jest wnioskiem skutecznym. Złożenie wniosku po terminie lub niezłożenie wniosku powoduje utratę praw do nieruchomości. Jeżeli organ ustali skuteczność wniosku dekretowego pozostaje do zbadania, czy odmowna decyzja ma uzasadnienie w przepisach dekretu.

W przypadku skutecznego wniosku jedyną przesłanką, którą winien był zbadać organ dekretowy jest możliwość pogodzenia korzystania z nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela z jej przeznaczeniem określonym  w planie zagospodarowania przestrzennego. I tylko ta przesłanka ma znaczenie dla oceny decyzji. Jeśli zatem w orzeczeniu zapisano (co jest typowe dla tych orzeczeń), że przejęcie nieruchomości następuje z uwagi na przeznaczenie jej w planie pod użyteczność publiczną, to organ nadzoru bada jaki plan obowiązywał w dacie tej decyzji i co zawierały jego postanowienia dla konkretnej nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. akt I OPS 5/08 nawet przeznaczenie nieruchomości w planie pod użyteczność publiczną nie oznaczało automatycznie niemożności przyznania jej dotychczasowemu właścicielowi. Zatem organ nadzoru musi ze szczególną starannością i wnikliwością ustalić, wobec lakoniczności uzasadnień orzeczeń dekretowych, czy istotnie  w dacie wydania decyzji dekretowej  istniała prawna, a nie faktyczna niemożność pogodzenia tego korzystania.

Jeśli zaś organ ustali, że istotnie organ dekretowy rażąco naruszył prawo wówczas stwierdzi nieważność decyzji administracyjnej. Kiedy decyzja taka stanie się ostateczną wówczas możemy dochodzić zwrotu nieruchomości lub odszkodowania za nią. Zatem  powodzenia!

drukuj
22 241-17-14