Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zakres usług kancelarii

Usługi - prawo cywilne, prawo korporacyjne, prawo pracy i inne

W naszej ocenie specjalizacja jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia usługi możliwie dopasowanej do oczekiwań Klienta.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zakresu usług świadczonych przez Kancelarię.

Więcej o naszym zespole i świadczonych usługach dowiecie się Państwo również z Prospektu Informacyjnego.

Prawo korporacyjne

 

 1. bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, obsługa organów spółek, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego;
 2. doradztwo prawne przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń;
 3. łączenie, podział oraz przekształcanie spółek;
 4. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek;
 6. sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;
 7. analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
 8.  propozycje działań restrukturyzacyjnych;
 9. pomoc w przygotowaniu obowiązkowych sprawozdań Spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa;
 10. likwidacja oraz upadłość spółek.

 

Prawo cywilne

 

 1. prawo kontraktowe - oferujemy sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, jak i angielskim, francuskim oraz rosyjskim;
 2. dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
 3.  zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
 4. sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego;
 5. sporządzanie pism procesowych.

 


Prawo energetyczne

1.      kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem, obrotem, dystrybucją oraz magazynowaniem energii elektrycznej, gazu, ciepła, w tym m.in. ustne i pisemne opiniowanie w zakresie prawa energetycznego, interpretacje dyrektyw oraz rozporządzeń unijnych, które mogą znajdować zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów

2.      doradztwo na rzecz odbiorców paliw oraz energii elektrycznej

3.      kwestie związane z uzyskiwaniem koncesji, zezwoleń w zakresie elektroenergetyki, gazownictwa

4.      kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w energetyce oraz ochronie środowiska

5.      opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących sprzedaży energii oraz paliw (w tym gazu), dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,

6.      negocjacje umów z dostawcami rozwiązań technicznych bądź surowców

7.      reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, postępowaniach sądowych z zakresu regulacji energetyki przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądami Apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym

8.      reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji organów Inspekcji Ochrony Środowiska, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

9.      doradztwo w aspektach prawnych związanych z projektami partnerstwa publiczno – prywatnego

10.  opracowywanie projektów dokumentacji przetargowych dotyczących zamówień publicznych (zamówienia sektorowe)

Prawo zamówień publicznych

 

 1. obsługa prawna zarówno zamawiających jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

a)      pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania/ złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b)      doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania;

c)      pomoc prawna przy badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 1. przygotowanie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi;
 2. posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE.

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i komercjalizacja badań B+R

 

1.     Kancelaria jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w obsłudze jednostek naukowych: instytutów badawczych, uczelni i instytutów PAN. Wobec zmieniających się warunków funkcjonowania nauki oraz stawianych jej oczekiwań w szczególności w zakresie komercjalizacji badań naukowych pomagamy w przeprowadzaniu tych zmian i minimalizujemy ryzyka prawne z nimi związane. Umożliwiamy jednostkom naukowym wejście na rynek ( w tym międzynarodowy) z ich produktami na przykład poprzez tworzenie spółek prawa handlowego (spin-off, spin-out), aportów do już istniejących podmiotów, centrów, czy przy wykorzystaniu innych  instrumentów prawnych w zależności od zamierzonego celu i konkretnej sytuacji.

2.      Przygotowujemy wszystkie regulacje wewnętrzne i procedury mające na celu usprawnienie działania jednostek.

Powszechny obowiązek obrony

 

 1. Prowadzenie szkoleń z obszaru zadań obronnych.
 2. Doradztwo w zakresie realizacji zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców. 
 3. Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej zadań obronnych.
 4. Przeprowadzenie audytu w podmiotach realizujących zadania obronne.
 5. Przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych i dokumentów normujących problematykę zadań obronnych.
 6. Sporządzanie i aktualizacja baz danych opracowywanych na potrzeby obronne (np. HNS).

Kancelaria współpracuje z ekspertami zajmującymi się problematyką realizacji zadań obronnych w administracji rządowej, samorządowej oraz w centralnych organach administracji rządowej.

Finanse publiczne

 

Dzięki obsłudze jednostek finansowanych z budżetu państwa Partnerzy Kancelarii znają specyfikę zagadnień związanych z ustawą o finansach publicznych, ustawą o zasadach finansowania nauki i aktami towarzyszącymi.

 

 

Prawo pomocy publicznej

 

 1. audyty z pomocy publicznej, mające na celu identyfikację pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności wraz z określeniem wartości tejże pomocy oraz podziałem na pomoc udzieloną bezprawnie i zgodnie z prawem;
 2. identyfikacja pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich bądź z zasobów krajowych;
 3. sporządzanie testów prywatnego operatora (inwestora, wierzyciela, zbywcy, nabywcy);
 4. ocena zgodności projektów udzielenia pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w tym ocena ich zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych;
 5. ocena zgodności planów restrukturyzacyjnych zakładających udzielenie pomocy publicznej z przepisami wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw;
 6. doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006;
 7. kalkulacja wartości uzyskanej pomocy publicznej;
 8. zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków związanych z uzyskaniem pomocy publicznej przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną;
 9. zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków ustawowych przez podmiot udzielający pomocy, w tym w zakresie sprawozdawczości i monitorowania pomocy publicznej;
 10. doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej udzielania rekompensat wykonywania usług publicznych, w tym:
  1. ocena spełnienia kryteriów testu Altmark,
  2. ocena spełnienia przesłanek derogacji zawartej w art. 106 ust. 2 TFUE,
  3. ocena zgodności rekompensat udzielanych operatorom transportu zbiorowego z przepisami rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, w tym wyliczanie poziomu dopuszczalnej rekompensaty.
 11. przygotowanie notyfikacji pomocy publicznej;
 12. reprezentowanie podmiotu udzielającego pomocy lub podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną na restrukturyzację, w postępowaniu o uzyskanie opinii Prezesa UOKiK;
 13. bieżące doradztwo z zakresu prawa pomocy publicznej w toku postępowania przed Komisją Europejską;
 14. reprezentowanie stron zainteresowanych (w tym beneficjentów pomocy) w postępowaniu przed Komisją Europejską.

 

Prawo antymonopolowe

 

 1. audyty z prawa ochrony konkurencji mające na celu ocenę zgodności praktyk rynkowych podejmowanych przez badanego przedsiębiorcę z przepisami art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 101 i 102 TFUE);
 2. ocena zgodności umów dystrybucyjnych z prawem ochrony konkurencji;
 3. konstruowanie systemów dystrybucji zgodnych z prawem ochrony konkurencji;
 4. przygotowanie i wdrażanie programów zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji (programów competition compliance);
 5. przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji, prowadzonym przez Prezesa UOKiK;
 6. przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Komisji Europejskiej oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu przed Komisją Europejską;
 1. ocena zgodności praktyk rynkowych dominanta rynkowego z przepisem art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 102 TFUE);
 2. bieżące doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań antymonopolowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję.

 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 1.  prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego (procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich;
 2. doradztwo w zakresie  rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy;
 3. doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych;
 4. doradztwo w zwolnieniach grupowych;
 5. reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przesądowym i sądowym.

 

Prawo podatkowe

 

1.      optymalizację podatkową procesów inwestycyjnych w tym połączeń, podziałów oraz przekształceń przedsiębiorców;

2.   planowanie podatkowe oraz analiza podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikację prawidłowości ich rozliczeń;

3.       doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzunijnych;

4.      analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług;

5. doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających;

6.      reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;

7.      sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe;

8.      tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych;

9. sporządzanie, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacji określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (benchmark);

10.  weryfikację lub aktualizację posiadanej dokumentacji podatkowej;

11. reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed Ministrem Finansów o uznanie prawidłowości stosowanej przez przedsiębiorcę metodologii cen transakcyjnych (porozumienie APA);

12.  audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych;

13.  tworzenie implementacja procedur zarządzania ryzykiem podatkowym (minimalizacja ryzyka podatkowego);

14.  weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży;

15.  doradztwo podatkowe przy przejmowaniu innych podmiotów gospodarczych;

16.   pomoc dla działu prawnego przedsiębiorcy z zakresu przepisów podatkowych. 

 

Prawo administracyjne

 

Radcowie prawni reprezentują zarówno organy administracji rządowej i samorządowej, jak i osoby fizyczne i inne podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach, w szczególności w postepowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji oraz dofinansowaniem projektów. Zajmujemy się kompleksową pomocą prawniczą przy opracowywaniu i realizacji inwestycji związanych z własnością publiczną, tj. obsługa prawna projektów powstałych w wyniku partnerstwa publiczno –prywatnego. Gwarantujemy zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi w każdej instancji.

 

Publiczne prawo gospodarcze

 

Radcowie prawni występowali w sprawach związanych z publicznym prawem gospodarczym zarówno na etapie opinii do aktów prawnych, opinii prawniczych na tle konkretnego stosunku prawnego, jak również reprezentacji przez sądami i organami państwowymi zarówno ze strony organów państwowych jak i klientów np. z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, informacji niejawnych, prawa celnego.

 

Prawo nieruchomości

 

 1. audyt prawny nieruchomości;
 2. doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywania umów sprzedaży oraz kupna Nieruchomości;
 3. regulacja stanów prawnych Nieruchomości, (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych);
 4. pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością;
 5.  gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego;
 6. opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dotyczących inwestycji w nieruchomości.

 

Prawo budowlane

 

 1.  kompleksowa pomoc prawnicza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w pozyskaniu finansowania na inwestycje rzeczowe;
 2. przygotowanie i negocjacja umów zarówno ze strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców;
 3. doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu;
 4. uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym;
 5. reprezentacja w sporach.

 

Prawo autorskie i własności intelektualnej

 

1.       audyty pod kątem know-how przedsiębiorstwa;

2.  przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych;

3.      sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej;

4.      przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych związanych z prawem własności intelektualnej;

5.      komercjalizacja praw własności intelektualnej;

6.      przygotowanie i negocjowanie umów:

a)      licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,

b)      produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,

c)      agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,

d)     merchandisinowych oraz sponsorskich,

e)      marketingowych ( reklamowych),

f)       związanych z rynkiem IT

7.      radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 


Prawo Sportowe

1.      Projektowanie, negocjowanie, opiniowanie umów (cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy) i kontraktów zawieranych przez kluby sportowe, sportowców, trenerów, menadżerów oraz działaczy sportowych, w tym umów i kontraktów transferowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

2.      Bieżąca obsługa prawna klubów sportowych, zawodników, trenerów, menadżerów,
 a także innych podmiotów działających w formie spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń.

3.      Sporządzanie oraz opiniowanie umów sponsorskich.

4.    Sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność klubów sportowych oraz innych podmiotów związanych ze sportem (tj. regulaminy, statuty).

5.      Obsługa prawna transferów krajowych oraz międzynarodowych.

6.      Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, a także instytucjami alternatywnego rozwiązywania sporów (sądy arbitrażowe, mediacje) oraz dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów.

7.      Reprezentowanie Klienta przed organami związków i organizacji sportowych
w zakresie postępowań prowadzonych przez te organy, w tym w zakresie postępowania dyscyplinarnego i licencyjnego.

8.      Zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych

9.    Reprezentowanie polskich związków sportowych w postępowaniach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki.

10.   Doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej klubów sportowych oraz ochrony prawnej wizerunku sportowców.

 

Prawo informatyczne i telekomunikacyjne

 

 

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą firm informatycznych oraz innych firm wprowadzających nowe technologie. Obsługa Kancelarii może obejmować negocjację umów na wdrożenie i wprowadzenie systemów informatycznych, opracowanie programów komputerowych, elektronicznych baz danych i innych umów zawieranych przez podmioty działające w przestrzeni informatycznej, opiniowanie w zakresie naruszeń praw w przestrzeni internetowej, spamy, domeny internetowe, doradztwo w zakresie świadczenia usług internetowych.

 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

1.    przeprowadzanie audytów przedsiębiorców pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych;

2.      rejestracja baz danych osobowych w rejestrze GIODO;

3.       przygotowywanie dokumentacji dotycząca ochrony danych osobowych;

4.      szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;

5.      doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Dotacje unijne oraz obsługa prawa projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

1.    przygotowywanie protestów od informacji o wynikach oceny projektu oraz zastępstwo procesowe przed Instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi;

2.    przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych na informację o wynikach oceny projektu oraz zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi;

3.    kompleksowa obsługa prawna związana z wdrażaniem i kontrolą projektów z Funduszy Europejskich;

4.      wstępna analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy pod kątem możliwości pozyskania dotacji z programów regionalnych oraz programów krajowych;

5.      pomoc w opracowaniu koncepcji finansowania projektu inwestycyjnego, która uwiarygodni wykonalność ekonomiczną inwestycji;

6.  przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dotację, studium wykonalności, biznes planu, innych wymaganych dokumentów.

 

Legislacja

 

Przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego.

 

Prawo upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne

 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w postępowaniach związanych z upadłością kontrahentów oraz obsługą prawną Klienta w stosunku do którego złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego. Usługi Kancelarii obejmują doradztwo i reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego, w tym sporządzanie pism, dokumentacji, opinii prawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

Windykacja należności

 

Obsługa prawna w zakresie windykacji należności obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyk prawnych z nim związanych i innych dotyczących windykacji.

 

Zastępstwo procesowe

 

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich instancjach w postępowaniach:

a)      zabezpieczających,

b)       przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,

c)      przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,

d)     egzekucyjnych,

e)      przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej

Prawnicy Kancelarii posiadają ponadto bogate i poparte sukcesami doświadczenie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej. Zadaniem naszym jest wspólne rozważenie z klientem ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sporu, pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego w tym na etapie przedprocesowym, opracowania strategii uwzględniającej wszelkie aspekty sporu.

 

 


drukuj
22 241-17-14