Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.

Sklepy internetowe muszą przygotować się na zmiany w prawach konsumenta_ publikacja wyborcza.biz

25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta, która ujednolica dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Straci moc obowiązująca ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2012 r., poz. 1225), a także ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176, ze zm. ). Wiele zmian wprowadzono także do kodeksu cywilnego w przepisach dotyczących sprzedaży. Ustawodawca wbrew wcześniejszym projektom nie zdecydował się nadać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą statusu konsumenta w sytuacji, gdy dokonują zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Więcej obowiązków

Nowa ustawa wprowadzona zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie konsumentów ma na celu zwiększenie ochrony osób fizycznych dokonujących zakupów, a to wiąże się ze zwiększeniem obowiązków po stronie przedsiębiorców. Obowiązki te są często czysto formalistyczne, dotyczą zakresu informacji, które przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy.

Otóż każdy przedsiębiorca musi poinformować o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia, treści usług posprzedażnych i gwarancji, czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy.

Najpóźniej w chwili zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność przekraczającą uzgodnione wynagrodzenie. Podmioty zawierające umowy drogą telefoniczną zostały zobowiązane do potwierdzania treści proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy będzie skuteczne dopiero po otrzymaniu takiego potwierdzenia.

Ważne w internecie

Wprowadzenie nowej ustawy wiąże się z koniecznością zaimplementowania zmian na stronach sklepów internetowych. W momencie składania zamówienia konsument musi potwierdzić o tym, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Przycisk służący do zamawiania musi być oznaczony w sposób czytelny napisem: "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Jeśli przedsiębiorca nie spełni tego obowiązku nie dojdzie do zawarcia umowy. Co więcej, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia konsument musi zostać poinformowany o głównych cechach świadczenia, cenie uwzględniającej podatek, czasie trwania umowy i minimalnym czasie trwania zobowiązań wynikających z umowy. W praktyce może to oznaczać co najmniej dwukrotne potwierdzanie przez kupującego informacji o cenie.

Obowiązek pouczenia o możliwości odstąpienia od umowy - zgodnie z nową regulacją w terminie 14 (!), a nie jak dotychczas 10 dni - można będzie spełnić, wysyłając ustawowy wzór pouczenia. Ustawodawca przygotował również wzór odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty przesyłki. Niemniej jednak sprzedawca został zobowiązany do zwrotu kosztów najtańszego sposobu dostarczenia, choćby kupujący wybrał przy zakupie inny.

Oprócz stworzenia nowych mechanizmów sprzedaży niezbędne będzie wprowadzenie nowych procedur reklamacyjnych i kart gwarancyjnych.

drukuj